Sökning: "kartkunskap"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kartkunskap.

 1. 1. ”Jag skulle åka långt bort” - hur elever i åk 3 tänker kring naturkatastrofer och hur de kopplar dessa till en karta.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fresia Bordas Baca; Emma Wallander-Hallgren; [2010]
  Nyckelord :Denvermetoden; kartkunskap; namngeografi; naturkatastrofer;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka hur elever i årskurs 3 tänker kring begreppet naturkatastrofer. Hur uppfattar de naturkatastroferna som sker runt om i världen och de som sker här i Sverige? Hur kan de koppla dessa till en karta? För att ta reda på detta har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi har djupintervjuat 9 elever, indelade i 3 grupper, från en skola belägen utanför Malmö. LÄS MER

 2. 2. Elever arbetar med kartan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Jönsson; Anna Kempe; [2007]
  Nyckelord :Denvermetoden; geografi; grupprocess; karta; kartkunskap; termspråk; verklighetsanknytning;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att bilda oss en uppfattning om hur elever i årskurs nio arbetar med och tolkar kartan när de är sammansatta i grupp. I undersökningen har vi använt oss av kvalitativa metoder i form av videoobservationer samt läst in oss på relevant litteratur kring ämnet. LÄS MER

 3. 3. Kartan - en kort träff under skoltiden eller ett livslångt förhållande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jens Levin; Jonny Mårtensson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever tar till sig kartkunskapen i skolan, och hur de bibehåller den. Elevernas syn på kartor och dess betydelse undersöks också. LÄS MER

 4. 4. Når svenska skolan målen för geografiundervisningen? En kort studie av två skolor i Linköping.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Arvid Norell; [2002]
  Nyckelord :Education; Geografi; geografiundervisning; karta; kartarbete; kartkunskap; mål; Pedagogik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks huruvida svenska skolan når de mål som är satta för geografiundervisningen i år 5 och i år 9. Litteraturgenomgången tar upp vad kursplanen i geografi anger samt lite om geografiundervisning och om hur man bedömer elevers egenhändigt ritade kartor. LÄS MER