Sökning: "kartlägga nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden kartlägga nätverk.

 1. 1. Predictive vertical CPU autoscaling in Kubernetes based on time-series forecasting with Holt-Winters exponential smoothing and long short-term memory

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thomas Wang; [2021]
  Nyckelord :Kubernetes; Docker; Container; Cloud Native; Cloud Computing; Resource Provisioning; Autoscaling; Predictive scaling; CPU Usage; Seasonality; Exponential Smoothing; Long short-term memory; Time-series Analysis; Kubernetes; Docker; Container; Cloud Native; Cloud Computing; Resursförsörjning; Autoskalning; prediktiv skalning; CPU Användning; Säsongsmässighet; Exponentiell utjämning; långt korttidsminne; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : Private and public clouds require users to specify requests for resources such as CPU and memory (RAM) to be provisioned for their applications. The values of these requests do not necessarily relate to the application’s run-time requirements, but only help the cloud infrastructure resource manager to map requested virtual resources to physical resources. LÄS MER

 2. 2. Enhancing decision tree accuracy and compactness with improved categorical split and sampling techniques

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gaëtan Millerand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Decision tree is one of the most popular algorithms in the domain of explainable AI. From its structure, it is simple to induce a set of decision rules which are totally understandable for a human. That is why there is currently research on improving decision or mapping other models into a tree. Decision trees generated by C4. LÄS MER

 3. 3. Att tiga är guld, eller!? : Det sociala nätverkets betydelse ur ett kunskapsspridande perspektiv när en anställd slutar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Moa Skogelind; Lisa Engström; [2020]
  Nyckelord :knowledge management; kunskapsbevarande; kunskapsspridning; intellektuellt kapital; humankapital; strukturkapital; tyst kunskap; implicit kunskap; explicit kunskap;

  Sammanfattning : Det finns mycket tidigare forskning inom området knowledge management och allt vad det kan innefatta. Den här fallstudien fokuserar på kunskapsöverföring av tyst och explicit kunskap som vi identifierade ett kunskapsgap för praktiska hjälpmedel och verktyg för kunskapsbevaringen. LÄS MER

 4. 4. Hur bör manipulation av IoT-enheter i det smarta hemmet hanteras och åtgärdas av användare och utvecklare : En systematisk litteraturstudie för att kartlägga åtgärder för smarta hem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mathias Rosell; [2020]
  Nyckelord :Smart home; internet of things; manipulation of IoT-devices; best practice; Smarta hem; internet of things; manipulering av IoT-enheter; säkerhetsåtgärder;

  Sammanfattning : IoT-enheter är för många människor idag en del av vardagen och fler och fler enheter ansluts till människors hushåll. Smarta hem har allt från kylskåp och övervakningskameror som är anslutna till ett nätverk och internet. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med ME/CFS och betydelsen för aktivitetsbalans : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anette Lundblad; Minna Kantola; [2020]
  Nyckelord :Chronic Fatigue Syndrome; Myalgic Encephalomyelitis; Occupational Therapy; Occupational Therapy interventions; Occupational balance; Rehabilitating;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva och kartlägga arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med ME/CFS och betydelsen för aktivitetsbalans. Metod: För att besvara syftet så utfördes en litteraturöversikt som inkluderar kvalitativa studier, kvantitativa studier och litteraturstudier, totalt åtta studier. LÄS MER