Sökning: "kartläggning av klass"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden kartläggning av klass.

 1. 1. Problemlösning i matematik- möjligheter eller hinder för nyanlända elever Studium av lärares och studiehandledares erfarenheter och uppfattningar på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malak Abdalbast; Mohamed Said Khalifa; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; flerspråkiga elever; problemlösning; studiehandledning; kartläggning; ordinarie klass; förberedelseklass; vardagsspråk skolspråk;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att undersöka hur matematiklärare och studiehandledare uppfattar de svårigheterna som nyanlända elever i högstadiet har i matematiska problemlösningar. Detta leder oss till dessa frågeställningar:• Vad anser matematiklärare och studiehandledare om nyanlända elevers prestationer i matematisk problemlösning?• Hur arbetar matematiklärare för att stöda nyanlända elevers inlärning i matematik?• Hur arbetar studiehandledare på modersmålet för att stötta nyanlända elevers inlärning i matematik?• Finns det eventuellt samarbete mellan studiehandledare och ämneslä-rare?Teori:Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella pers-pektiv. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars narkotikakonsumtion i Stockholms län : En kartläggning av ungdomars narkotikakonsumtion utifrån social skiktning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oscar Lundin; Karo Hovhannisian; [2020]
  Nyckelord :Cannabiskonsumtion; konsumtion av övriga narkotika; klass; födelseland; framtidsutsikter; ungdomar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader i ungdomars narkotikakonsumtion utifrån klass, kön och födelseland i Stockholms län. Vidare var syftet att kontrollera huruvida individens framtidsutsikter har en inverkan på konsumtionen. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elevers språkutveckling : - En studie om lärares uppfattning av nyanländas möjligheter till språkutveckling på svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Larsson; [2020]
  Nyckelord :studiehandledning; modersmål; flerspråkighet; nyanländ; språkutveckling; kartläggning; numeracitet; literacitet; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på våra nyanlända elever som direkt placeras i en ordinarie klass utan att ha fått möjligheten att gå i förberedelseklass. De flesta elever som inte har någon längre skolbakgrund placeras ofta direkt i en vanlig klass utan att ha några kunskaper i svenska språket och ibland utan studiehandledning på modersmålet. LÄS MER

 4. 4. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER

 5. 5. Ämnesspecifik språkinlärning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fouad Shellal Abbas; [2019]
  Nyckelord :nyanlända elever; ordinarie klass; sociokulturellt perspektiv; matematik; förberedelseklass;

  Sammanfattning : Sammanfattning I detta här examensarbetet vill jag undersöka vilka faktorer som kan underlätta nyanländas ämnesspecifika språkinlärning i matematiks ämne i årskurs 7-9. Dessutom hur man kan stödja och främja de nyanländas utveckling i matematik. LÄS MER