Sökning: "kartläggning olika kommuner"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden kartläggning olika kommuner.

 1. 1. Förändringar vid införande av cybersäkerhetsdirektiv hos kommuner : En kvalitativ kartläggning över vilka förändringar som kan uppstå i svenska kommuner till följd av EU-direktiv för cybersäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sandra Ström; Matilda Plyhr; [2024]
  Nyckelord :NIS directive; NIS 2 directive; Municipality; Cyber security; Information security; IT security; EU directive; Change; NIS-direktivet; NIS 2-direktivet; Kommun; Cybersäkerhet; Informationssäkerhet; IT-säkerhet; EU-direktiv; Förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate changes in municipalities that occur when the NIS and NIS 2 directives are introduced. The changes refer to internal and external changes that municipalities experience. Furthermore, an increased threat of cyber attacks as well as a lack of cyber security is the basis for conducting the survey. LÄS MER

 2. 2. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Boman; Amanda Margaretha Odell Kling; [2024]
  Nyckelord :barn; barnperspektiv; barnets perspektiv; delaktighet; deltagande; fysisk planering; fysisk utemiljö; kommun; metod;

  Sammanfattning : Sedan 2020 har FN:s Barnkonvention varit lagstadgad i Sverige och alla barn har därför laglig rätt att vara delaktiga och delta i beslut och frågor som rör dem. Den fysiska utemiljön påverkar barn och att genom att låta barn delta i utveckling och förändring av densamma främjas bland annat barnets demokratiska kunskaper, barnets hälsa men också en hållbar stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Hantering av deponier i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Filip Lilja; [2024]
  Nyckelord :Deponier; äldre nedlagda deponier; efterbehandling; förorenade områden; MIFO; giftfri miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Avfallshanteringen har genom tiderna bestått av mycket deponering där allt avfall som uppstod slängdes i naturen utan adekvata skyddsåtgärder, vilket idag utgör förorenade områden. Ett förorenat område kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa och miljö. LÄS MER

 4. 4. Ekologiskt särskilt känsliga områden i den strategiska planeringen : En kartläggning av tillämpningen av 3 kap. 3 § Miljöbalken

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erika Eliasson; [2023]
  Nyckelord :Ekologiskt särskilt känsliga områden; ESKO; ESK; Miljöbalken; 3 kap 3 §; biologisk mångfald; naturvärden; planering; fysisk planering; strategisk planering; Erika Eliasson;

  Sammanfattning : Bevarandet av den biologiska mångfalden är viktigt både på internationell, nationell, regional och lokal nivå, bland annat på grund av dess betydelse för vår livsmedelsproduktion. I dagsläget minskar dock den biologiska mångfalden runt om i världen och förändrad mark- och vattenanvändning anges som den främsta orsaken till den pågående utrotningen. LÄS MER

 5. 5. Bygglovsprocessens digitalisering: En undersökning av sambandet med handläggningstid och NKI

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Björn Bergman; Elin Carnebrink; [2023]
  Nyckelord :automation; building permit process; digitalization; efficiency; e-service; processing time; overall customer satisfaction index; robot; automatisering; bygglovsprocessen; digitalisering; effektivisering; e- tjänst; handläggningstid; NKI; robot;

  Sammanfattning : Rapporten syftade till att lägga en grund för hur en undersökning om digitaliseringens påverkan på handläggningstid och nöjd-kund-index, NKI, utföras i bygglovsprocessen. Bygglovsprocessen är en komplex process där olika faktorer kan påverka kvaliteten och effektiviteten i processen. LÄS MER