Sökning: "kartläggningsmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet kartläggningsmaterial.

 1. 1. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER

 2. 2. Språkstörning i grundskolans tidiga år : En studie om lärares uppfattning om kartläggning och undervisning av elever i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Rita Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :Språkstörning; språkutveckling; förskoleklass; lärandemiljö; anpassningar; kartläggning; specialundervisning;

  Sammanfattning : Språkstörning är ett komplext begrepp som innefattar flera olika svårigheter. Svårigheterna kan drabba enbart förståelsen eller produktionen av språk. Ju fler nivåer som är drabbade, desto gravare är språkstörningen. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning och Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling årskurs 1 : Förutsättningar för formativ bedömning i läs- och skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikaela Jensen; [2021]
  Nyckelord :Formativ bedömning; nationellt bedömningsstöd; återkoppling; feedback; kartläggning; förutsättningar och hinder.;

  Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i en undran om vad lärare gör efter genomförd bedömning med stöd av det nationella bedömningsstödet i svenska årskurs 1, på ett formativt sätt tillsammans med eleven. Då det nationella bedömningsstödet är nytt och obligatoriskt att använda i årskurs 1 var det av intresse att undersöka vilken nytta det ger enligt lärarna samt vilka uppfattningar och erfarenheter de har om det. LÄS MER

 4. 4. ”Fröken, hur vet jag om jag är språkligt medveten?” : En systematisk litteraturstudie om språklig medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Olofsson; Mikaela Sillanpää; [2021]
  Nyckelord :Språklig medvetenhet; förskoleklass; Hitta språket och Lgr 11; litteracitet; literacy; her-meneutik; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka och samman-ställa hur begreppet språklig medvetenhet synliggörs i aktuell svensk forskning med anknytning till grundskolans tidiga år, samt belysa hur detta avspeglas i Skolverkets bedömningsmaterial Hitta språ-ket. Med stöd av detta undersöker vi även hur man kan utveckla språklig medvetenhet hos elever. LÄS MER

 5. 5. “Vi måste faktiskt kartlägga, vi får inte bara säga att de har ett utländskt efternamn!” : en undersökning om kartläggning av elever i behov av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emmy Wingren; Emelia Lundblad; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; kartläggning; svenska som andraspråk; kartläggningsmaterial; nyanlända; riktlinjer; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att belysa hur pedagoger på fem skolor belägna i samma kommun arbetar med kartläggning av elever i behov av svenska som andraspråk. Vi intresserar oss för vilka riktlinjer de har att följa i sitt arbete, vem som ansvarar för kartläggningen samt vilket kartläggningsmaterial de använder. LÄS MER