Sökning: "kartläggningsmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet kartläggningsmaterial.

 1. 1. Förskollärares oro för barn i förskolan : En studie om fenomenet oro och dess innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Lundgren; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare erfar en känsla av oro i förskolan. Genom att använda en kvalitativ studie, har sex förskollärare med lång arbetslivserfarenhet i förskolan intervjuats. Vårt teoretiska perspektiv har genom arbetets gång varit omsorgsetiken och dess komponenter. LÄS MER

 2. 2. En komparativ analys av tre matematiska kartläggningsmaterial : I vilken utsträckning kartläggningsmaterialen kan användas för att identifiera särskilt begåvade elever i matematikämnet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Conny Jonsson; Nisse Thaung; Christopher Johansson; [2020]
  Nyckelord :matematik; särskild begåvning; kartläggning; kompetenser; förmågor;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie synliggör i vilken grad de matematiska kompetenser som uttrycks i tre kartläggningsmaterial kan kopplas till särskilt begåvade elevers matematiska förmågor för att på så sätt underlätta ett identifierande av sagda elever inom ramen för ordinarie undervisning. Inledningsvis behandlas hur väl de allmänna matematiska kompetenserna i Niss och Højgaards (2019) KOM-projekt belyses i materialen. LÄS MER

 3. 3. Skolors didaktiska arbete med tidig läsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Leander; Therese Kajsjö; Åsa Gabrielsson; [2020]
  Nyckelord :avkodning; bedömning; fonologisk medvetenhet; kartläggning; kompetens; strukturerad undervisning; The Simple View of Reading; tidig läsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en fördjupad kunskap om skolors didaktiska arbete med tidig läsundervisning samt vikten av god och relevant kompetens i arbetet med främjande aktiviteter för elevers läsutveckling. Studien baseras på en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer med 15 informanter från tre olika skolor från tre olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Hur hittar man språket i förskoleklass?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Theander Lindskog; Monika Majewska Mroczkowska; [2020]
  Nyckelord :analytiskt synsätt; kartläggning; phonics; språkutveckling; syntetiskt synsätt; tidiga insatser; whole language; Hitta språket;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka Skolverkets kartläggningsmaterial “Hitta språket” som från och med höstterminen 2019 är obligatoriskt i förskoleklassen. Vi ville undersöka hur materialet var uppbyggt och vilka skriftspråkliga aktiviteter som var synliga, hur lärare beskrev sitt arbete med kartläggningsmaterialet, på vilket sätt kartläggningen bidrog till tidiga insatser, samt vilka för- respektive nackdelar lärare upplevde med kartläggningsmaterialet i relation till elevernas läs- och skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. Att göra lärmiljön begriplig, hanterbar och meningsfull – om att främja exekutiva förmågor hos elever med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helene Stjernberg; Susanne Bestjak; [2020]
  Nyckelord :Adaptiva färdigheter; Exekutiva förmågor; Inlärningssvårigheter; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Lärmiljö; Tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Vi är två yrkesverksamma pedagoger som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning. I vårt arbete har frågor kring lärmiljöns förmåga att möta eleverna legat oss varmt om hjärtat. LÄS MER