Sökning: "kasam inom vård och omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden kasam inom vård och omsorg.

 1. 1. Undersköterskor i hemtjänsten : Påverkar yrkeslivserfarenhet upplevelsen av meningsfullhet och socialt stöd på arbetet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jasmine Svensson; Josefine Åhberg; [2023]
  Nyckelord :Assistant-nurse; Experience; Psychosocial work environment; Meaningfulness; Social support; Home care; Undersköterska; Yrkeslivserfarenhet; Psykosocial arbetsmiljö; Meningsfullhet; Socialt stöd; Hemtjänst;

  Sammanfattning : Problem: Det ställs allt högre krav på vårdpersonal och sjukfrånvaron är hög bland undersköterskor. Inom vård och omsorg förkommer psykosociala arbetsbelastningar. Detta har väckt intresse att undersöka undersköterskors psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Ensamhet bland individer med autismspektrumtillstånd. : En kvalitativ studie med fokus på individer med autismspektrumtillstånd egna upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Bohman; Lars Andersson; [2022]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; AST; ensamhet; stöd; bemötande; KASAM; stigmatisering; stämpling;

  Sammanfattning : Individer med autismspektrumtillstånd (AST) är en sårbar grupp där kunskapsluckorna är många. Flera individer upplever bland annat social isolering, stigmatisering, resursbrist, otillräckliga kunskaper hos skol- och vårdpersonal och maktlöshet. LÄS MER

 3. 3. Vad anser sjuksköterskor vara en attraktiv arbetsgivare? : En kvalitativ intervjustudie om hur arbetsgivare inom vård och omsorg kan stärka sitt arbetsgivarvarumärke

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanna Baltovic Tuominen; Moa Lygren; [2022]
  Nyckelord :employer brand; attractive employer; nursing shortage; KASAM; workplace relations; development opportunities; motivation; work environment working conditions; arbetsgivarvarumärke; attraktiv arbetsgivare; sjuksköterskebrist; KASAM; relationer på arbetsplatsen; utvecklingsmöjligheter; motivation; arbetsmiljö arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Sveriges Kommuner och Regioner samt Statistikmyndigheten (SCB) prognostiserar att det kommer råda brist på sjuksköterskor i framtiden. Behovet av att förbättra kompetensförsörjningsarbetet finns och ett sätt är att sträva mot att bli en attraktivare arbetsgivare med ett starkare arbetsgivarvarumärke. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers önskan av stöd inom kommunal vård och omsorg utifrån deras upplevelser av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Daniela Tammi; Rebecca Frosthagen; [2021]
  Nyckelord :Upplevd ensamhet; äldre personer; personcentrerad vård; KASAM; kommunal vård och omsorg; vårdpersonal och sjuksköterska.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det har skett en ökning av antalet äldre personer som upplever ensamhet. Ensamhet kopplas till livs- och sjukdomslidande som har en negativ inverkan på hälsan. Syftet med studien var att utifrån äldre personers upplevelse av ensamhet beskriva vad de önskade för stöd från kommunal vård och omsorg. LÄS MER

 5. 5. "Till en viss del blir väl ett tillitsbaserat ledarskap lite naggat i kanten under en pandemi." : En studie om enhetschefer inom vård och omsorg och deras upplevelse av covis-19 pandemins inverkan på tillitbaserat ledarskap.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Paulina Grenler; Malin Hedlund; Susanne Öhmark; [2021]
  Nyckelord :Leadership; pandemic; crisis; management; trust based management;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka och analysera enhetschefer inom offentlig vård ochomsorg och deras upplevelse gällande covid-19 pandemins inverkan på tillitsbaserat ledarskap.Covid-19 pandemin innebar en risksituation för samhällets grundläggande funktioner, hälsa ochfrihet vilket definierar covid-19 som en samhällskris. LÄS MER