Sökning: "kasam lag"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden kasam lag.

 1. 1. Hur några elever beskriver förutsättningar för delaktighet under skoldagen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Participation; special education; accessability; disability; a school for all; Delaktighet; specialpedagog; tillgänglighet; funktionsnedsättning; en skola för alla.;

  Sammanfattning : Delaktighet är ett forskningsområde som är centralt och aktuellt, inte minst sedan Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 (Unicef, 2018). Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur fem elever med funktionsnedsättning uppfattar delaktighet. LÄS MER

 2. 2. MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN : En kvalitativ studie med syfte i att bidra till en ökad kunskap för det vägledningsinriktade arbetet inom SiS särskilda ungdomshem och övergången till gymnasiet efter en avslutad placering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tihna Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :SiS ungdomshem; LVU; motivation; handlingshorisont; KASAM; brytpunkter; studie- och yrkesvägledning; skolmisslyckanden;

  Sammanfattning : Varje år placeras drygt 1000 ungdomar på Statens institutionsstyrelse (SiS) särskilda ungdomshem, majoriteten av dessa efter beslut om omhändertagande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För att tillgodogöra ungdomarnas rätt till utbildning bedriver därför varje ungdomshem sin egen skolverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Mattias Ljunglöf; Isabelle Stockselius; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; barn; socialarbetare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera socialarbetares upplevelser av att jobba med barns delaktighet i utredningar inom individ- och familjeomsorgen. Fyra semistrukturerade intervjuer med socialarbetare genomfördes och empirin har analyserats utifrån teorin KASAM samt Shiers Delaktighetsmodell. LÄS MER

 4. 4. Emotionellt stöd i grundskola och gymnasium : En småskalig strukturerad observationsstudie med uppföljande lärarintervjuer avseende relationskompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ereksi Lehtinen; Anette Åhlberg; [2020]
  Nyckelord :CLASS; emotionellt stöd; relationer; relationskompetens; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka kvaliteterna på de interaktioner som observerades i några klassrum på olika stadier avseende emotionellt stöd. Studien har även som syfte att undersöka lärares, som arbetar på olika stadier, syn på relationskompetens och relationers betydelse för klassrumsinteraktioner, särskilt med avseende på det emotionella stöd som ges. LÄS MER

 5. 5. Barnkonventionens verkan inom LSS-handläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ninni Piuva; Anja Henricsson; [2020]
  Nyckelord :Care managers; Child; Children’s Rights Convention; Disabilities; LSS; Participation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnperspektivet beaktas vid handläggning inom LSS, samt att undersöka hur barnets rättigheter, enligt Barnkonventionen, beaktas under processen. Eftersom Barnkonventionen blir lag 2020 ville vi få insikt i hur Barnkonventionen används praktiskt inom LSS. LÄS MER