Sökning: "kasam missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden kasam missbruk.

 1. 1. Ungdomar i riskzon : - En kvalitativ studie om faktorer som enligt personal inom socialtjänst och HVB kan främja en positiv utveckling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Joakim Gustafsson; Jessica Holmberg; [2017]
  Nyckelord :HVB-hem; KASAM; riskfaktorer; skyddsfaktorer; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa och analysera hur personal inom Socialtjänst och på HVB-hem berättar om arbetet för att stärka skyddsfaktorer och stödja ungdomar mot en positiv utveckling. Den metodologiska utgångspunkten i denna studie är fenomenologisk. LÄS MER

 2. 2. Utsatta kvinnors känsla av sammanhang på kvinnojourer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sara Korkut; [2016]
  Nyckelord :Women’s shelter; Violence; Abuse; Exposur; Exposed; Refuge; Protection; Liberation; Emancipation; Feminism; Decampment; Kvinnojour; Våld; Missbruk; Uttsatthet; utsatt; Tillflykt; Skydd; Befrielse; Frigörelse; Feminism; Uppbrott;

  Sammanfattning : According to a National Board Report (Hermansson, Lindgren and Tengström 2011) women staying at shelters feel much worse than the general population. These women are also in need of great efforts and support from various social assistance instances. Many women who have previously stayed at the shelters get an opportunity for a fresh start. LÄS MER

 3. 3. Tro som resurs? : - En studie om livsåskådningars roll i livskriser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Christin Bostedt; [2016]
  Nyckelord :Livsåskådning; KASam; Kris; Tro;

  Sammanfattning : Trots det välstånd som finns i västerlandet mår många fysiskt och psykiskt dåligt. Vad kan detta bero på? Cecilia Medler, forskare vid Stockholms universitet, menar att människor ohälsa beror på att de inte längre har existentiella svar på livet. LÄS MER

 4. 4. Samverkan, ungdomsproblematik och delaktighet På vilket sätt och till vilket pris?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandy Hall; Johanna Karlsson; [2014-08-25]
  Nyckelord :SSPF; samverkan; ungdomsproblematik och delaktighet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersökte SSPF som är ett samverkansforum mellan socialtjänst, skola, polis ochfritid. Syftet med undersökningen var att undersöka och jämföra vad SSPF innebär och hurdet praktiska arbetet ter sig utifrån mål, syfte, ansvarsfördelning, förutsättningar ochungdomars delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Fem unga kvinnors återberättande av sina upplevelser i stödgrupper för barn till föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våldsproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Natasha Stein; Jessica Wijk; [2014]
  Nyckelord :Empowerment.; KASAM; support groups; normality; psychological illnesses and violence within the home; Keywords: Children to substance abusing parent; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract During this study we interviewed five young women who have faced growing up in homes with problems such as substance abusing parents, parents with psychological illnesses and violence. The purpose of this paper is to study these five young women’s experiences of participating in a support group for children and teenagers. LÄS MER