Sökning: "kasam utvecklingsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kasam utvecklingsstörning.

 1. 1. Rätt till kommunikation. : En undersökning om hur lärare på gymnasiesärskolan ser på kommunikation och kommunikationsutveckling.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elsa Berg; Anneli Eriksson; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; kommunikation; kommunikationshjälpmedel; utvecklingsstörning; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; KASAM; multimodal; mediering;

  Sammanfattning : Alla människor har rätt till en fungerande kommunikation. Det är med hjälp av kommunikationen människan skapar tänkande, relationer och utveckling. Utan en fungerande kommunikation minskar möjligheterna till fullt deltagande i sitt liv och sin omvärld. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i grundsärskolan ur ett hälsoperspektiv : aspekter som påverkar daglig fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Hasselström; Ulrika Glans; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; grundsärskola; hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; speciallärare;

  Sammanfattning : Författarna till denna studie är två blivande speciallärare, inriktning mot utvecklingsstörning. Under studietiden har de båda författarna till studien arbetat som lärare på grundsärskolan senare del, där de har haft som mål att införa mer fysisk aktivitet i form av rörelsepauser och en mer aktiv undervisning under hela skoldagen för eleverna med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Bedömning och synliggörande av lärande i grundsärskolan och gymnsaiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Annika Johansson; Jenny Petersen; [2020]
  Nyckelord :Assessment; visible learning; developmental disabilities; primary school; upper secondary school; meaningfulness; comprehensibility; manageability.; Bedömning; synligt lärande; utvecklingsstörning; grundsärskola; gymnasiesärskola; meningsfullhet; begriplighet; hanterbarhet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att finna hur man arbetar inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan med att synliggöra lärandet för eleverna och bedöma vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Frågeställningarna behandlar vilka metoder speciallärare och specialpedagoger använder för att synliggöra lärandet samt vilka metoder som används för att bedöma vart eleven befinner sig kunskapsmässigt och vilka metoder lärarna använder för att göra lärandet meningsfullt, hanterbart och begripligt. LÄS MER

 4. 4. En unik samtalskarta : En fallstudie om delaktighet i undervisning och kunskapsbedömning på en gymnasiesärskolas individuella program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Xiaoyu Wang; [2019]
  Nyckelord :individual program in special needs upper secondary school; AAC; communication; participation; formative assessment; central content of the syllabus; required knowledge level; Gymnasiesärskolans individuella program; AKK; kommunikation; delaktighet; formativbedömning; centrala innehåll i kursplanen; kunskapskravs nivå;

  Sammanfattning : Elevers delaktighet och förmågan att kunna kommunicera är två grundläggande faktorer som kan påverka elevers framtid. För att elever med olika kommunikationsformer ska kunna vara delaktiga i sin lärprocess krävs att det finns tillgång till varierande kommunikationssätt. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska miljöns betydelse för personer med perceptionsstörningar : Verksamhetsnära pedagogers uppfattningar inom LSS-verksamheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Helena Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Perception disorders; physical environment; disability in the autism spectrum; intellectual disability.; Perceptionsstörningar; fysisk miljö; funktionsnedsättning inom autism; utvecklingsstörning.;

  Sammanfattning : The purpose with the present study is to examine house pedagogues’ perceptions of how physical factors in the common areas of group homes affect people with perception disorders. The questions that the study further answers is whether adaptations in the physical environment have been implemented or need to be carried out based on the individual's needs, and whether the persons living in the group home have been involved in the design of the physical environment in the common areas. LÄS MER