Sökning: "kassaflödesanalys direkt metod"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kassaflödesanalys direkt metod.

 1. 1. Kassaflödesanalysen - ett tillämpningsbart mätverktyg i kreditbedömningsprocessen?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oscar Johannesson; Karlsson Joachim; [2014]
  Nyckelord :Kassaflöde; Kassaflödesanalys; Periodiserad redovisning; Direkt kassaflöde; Indirekt Kassaflöde; Kreditgivare; Banklån; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Datum: 3 juni, 2014Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi FÖA400, 15 hp.Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST,Mälardalens högskolaFörfattare: Oscar Johannesson Joachim Karlsson12 augusti 1991 25 juli 1991Titel: Kassaflödesanalysen - ett tillämpningsbart mätverktyg i kreditbedömningsprocessen?Handledare: Leif CarlssonNyckelord: Kassaflöde, Kassaflödesanalys, Periodiserad redovisning, Direkt kassaflöde, Indirekt Kassaflöde, Kreditgivare, Banklån, IntressentteorinFrågeställning: Hur används kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i kreditbedömningsprocessen? Vilka fördelar och nackdelar medför kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade redovisningen? Påverkar företagens storlek tillämpningen av kassaflödesanalysen i kreditbedömningsprocessen?Syfte: Studien syftar till att undersöka hur kassaflödesanalysen tillämpas som beslutsmaterial i kreditbedömningsprocessen, samt att klargöra för de fördelar och nackdelar som kassaflödesanalys medför som beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade redovisningen. LÄS MER

 2. 2. Kassaflödesanalys - Direkt/Indirekt metod : En studie om vad som styr de olika företagens val av metod vid upprättande av kassaflödesanalysen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Eleonora Nassirova; Haris Amir; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns bestämmelser i ÅRL att börsnoterade företag skall bifoga en kassaflödesanalys i sin årsredovisning för att redovisa en likviditetsförändring under året. Kassaflödesanalysen upprättas antingen genom den direkta eller indirekta metoden. LÄS MER

 3. 3. Kassaflödesanalys, från indirekt- till direkt metod

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Georgi Eberharter; Per Svensson; [2005]
  Nyckelord :Redovisning; kassaflödesanalys; finansieringsanalys; från indirekt metod till direkt metod; övergången från RR7 till IAS 7; övergången från Redovisningsrådet till International Financial Reporting Standards; en undersökning över de svenska börsnoterade bolagen på A-listan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bankers kassaflödesanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Kaiser; Henrik Huber; [2004]
  Nyckelord :kassaflödesanalys; banker; efterlevnad; utveckling; jämförbarhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och jämföra kassaflödesanalyser hos fyra fullsortimentsbanker och då särskilt vad gäller förändringar i utformningen, samt belysa hur efterlevnaden är av de regler som kassaflödesanalysen bygger på. För att uppnå ovanställda syfte så har vi valt att studera bankernas kassaflödesanalyser utifrån ett kvantitativt synsätt, primärdatan består således av årsredovisningar. LÄS MER

 5. 5. Kassaflödesanalys : till nytta för vem?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Bramby; Lars Rundborg; [2000]
  Nyckelord :Business studies; Sökord: Kassaflödesanalys; kassaflöden; likviditetsplanering; likvida medel och finansieringsanalys.; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vissa företag skall enligt årsredovisningslagen bifoga en kassaflödesanalys i sin årsredovisning för att redovisa företagets likviditetsförändring under perioden. De företag som upprättar en kassaflödesanalys följer Redovisningsrådets rekommendation, som till största del är en översättning av IASCs "Cash Flow Statements". LÄS MER