Sökning: "katarina roos"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden katarina roos.

 1. 1. Ekonomiska rättigheter i EU: EU-domstolens prövning av artikel 15–17 rättighetsstadgan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katarina Roos; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; mänskliga rättigheter; grundläggande rättigheter; Charter; Rättighetsstadgan; Rätt till egendom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättighetsstadgan utgör en del av EU:s primärrätt och medlemsstaterna är bundna av stadgan när de tillämpar EU-rätten. Enligt domstolens praxis omfattar begreppet ”tillämpar” att medlemsstaten implementerar en bestämmelse; tillämpar ett i fördragen angivet undantag från fri rörlighet; och när de använder grundläggande rättigheter för att inskränka fri rörlighet. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans bedömning vid telefonrådgivning - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Katarina Ullsten; Elin Roos; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medling på TV. Konstruktioner av medling, gärningspersoner och brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Andreasson; Elin Olsson; [2009]
  Nyckelord :social constructionism; media; offender; victim; mediation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Malin Andréasson and Elin Ohlsson Title: Mediation on TV. Constructions of mediation, offenders and victims. Supervisor: Katarina Jacobsson Assessor: Hans-Edvard Roos This study investigates the social constructions of victims and offenders in the Swedish documentary TV-series “Face to face” [“Öga mot öga”]. LÄS MER

 4. 4. Olika arbetssätt med skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Katarina Roos; [2007]
  Nyckelord :tematisk undervisning; tematisk litteraturläsning; ämnesövergripande undervisning; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om två olika sätt att arbeta med skönlitteratur i undervisningen i år 3-5. Jag har jämfört en lärare som arbetar med skönlitteratur integrerad i tematisk, ämnesövergripande undervisning med en annan lärare som använder skönlitteraturen inom ramen för svenskämnet. LÄS MER

 5. 5. Yrkesmässig handledning för sjuksköterskan : effekter på omvårdnadsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU)

  Författare :Maria Mattsson; Katarina Mikic; Marie Roos; [2002]
  Nyckelord :Benners teori; Handledning; Patienter - omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER