Sökning: "katastrof olycka"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden katastrof olycka.

 1. 1. Riskhantering och dess inflytande i fysisk planering - En fallstudie i Tjörns kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Karlo Susak; [2016-03-21]
  Nyckelord :Riskhantering; fysisk; planering; tjörn;

  Sammanfattning : Riskhantering och fysisk planering är två fält som hör ihop i dagens fysiska planering i Sverige. De personer som verkar i respektive fält är planeringsaktörer som behöver samverka för att genom samhällets fysiska planering möta och reducera risker genom åtgärder i den rumsliga miljön. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att omhänderta barn i en masskadehändelse med fokus på triage

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johan Ström; Robin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Disaster major event; triage; children; ambulance nurse; experiences; Större olyckor; triage; barn; ambulanssjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att omhänderta barn i en masskadehändelse med fokus på triage. Bakgrund: Att omhänderta barn vid en stor olycka/allvarlig händelse eller katastrof har beskrivits som påfrestande. Framförallt upplever sjuksköterskor känslomässiga hinder när de ska prioritera och triagera barn. LÄS MER

 3. 3. Svenska kyrkans insats vid kriser och katastrofer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Frida Einarsson; [2012]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; krissituation; kyrklig beredskap; kyrklig krishantering; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen Svenska kyrkans insats vid kriser och katastrofer är skriven av Frida Einarsson vid Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap, och framlagd 5 november 2012. Jag har valt att ägna mitt arbete åt att studera Svenska kyrkans insatser vid kriser och katastrofer. LÄS MER

 4. 4. Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården 

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karin Berg; Kristina Hedengran; [2009]
  Nyckelord :Disaster; Major Incident; Mass Casualty Incident; Nurse; Preparedness.; Förberedelse; katastrof; sjuksköterska; stor olycka;

  Sammanfattning : För att kunna erbjuda god och lättillgänglig hälso- och sjukvård vid stora olyckor och katastrofer krävs en katastrofberedskap grundad på planläggning, utbildning och övning. Sjukvårdens särskilda beredskap måste kunna hantera såväl den "lilla vardagsolyckan" som den stora olyckan eller katastrofen. LÄS MER