Sökning: "katastrofriskreducering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet katastrofriskreducering.

 1. 1. När Fyrisån översvämmas : En undersökning om aktörers kapacitet och brister för riskhantering om Fyrisån i Uppsala översvämmas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anton Hermansson; [2020]
  Nyckelord :översvämning; Uppsala; katastrofriskreducering; riskhantering; samhällsstörning;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat att undersöka vilken riskhanteringsförmåga aktörer i Uppsala har och hur dessa aktörer samspelar om Fyrisån, som rinner genom staden, översvämmas. Studiens bakgrund redogör för nationella och internationella riktlinjer för riskhantering och tidigare forskning på området. LÄS MER

 2. 2. Lokalsamhällets resiliens mot katastrofer i en svensk kontext. : Möjligheter och hinder gällande att involvera allmänheten i katastrofriskreduceringen. En explorativ fallstudie av Örebro kommun.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tove Bodland; [2018]
  Nyckelord :community resilience; disaster risk reduction; public participation; public engagement; risk governance; vulnerability; lokalsamhällets resiliens; katastrofriskreducering; allmänhetens deltagande; risk-governance; sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Resiliens är ett begrepp som används i allt större utsträckning inom risk och katastrofforskningen för att beskriva samhällets motståndskraft mot, förmåga att återhämta sig från samt utvecklas positivt efter större naturhändelser. Forskning visar på vikten av att involvera alla nivåer i samhället för att skapa resiliens vilket även uttrycks i internationella ramverk för katastrofriskreducering, klimatanpassning och hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Risk- och sårbarhetsanalysprocessen i svenska kommuner från ett deltagarpespektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Norlin; [2018]
  Nyckelord :Risk- and vulnerability analysis; RVA; analysis process; capacity development; Risk Governance; Social Learning; Design Science; Risk- och sårbarhetsanalys; RSA; analysprocess; kapacitetsutveckling; Risk Governance; Social Learning; Design Science;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor drabbade av naturrelaterade katastrofer fortsätter att stiga i antal tillsammans med de kostnader som följer i katastrofernas spår. Skadorna fördelas ojämnt mellan länder och samhällsgrupper och utgör både ett humanitärt problem och en fråga om ojämlikhet. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av UNISDR:s verktyg inom ramen för kampanjen Making Cities Resilient - genom ett koncept av samhällelig resiliens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Henrik Karlsson; Johan Nilsen; [2012]
  Nyckelord :Capacity development; disaster; disaster risk reduction; disaster management; Hyogo Framework for Action; LUCRAM; Making Cities Resilient; natural disaster; resilience; UNISDR; kapacitetsutveckling; katastrof; katastrofriskreducering; katastrofhantering; naturkatastrof; resiliens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Current trends show that the number of people affected by natural disasters is likely to increase in coming decades. Today, more than half the world's population lives in cities and the number is expected to rise in the future. To make cities safe is therefore vital. LÄS MER