Sökning: "kategorial bildning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kategorial bildning.

  1. 1. Teknikämnet i grundskolan : en studie av Problemrepresentationer i teknikämnet reflekterat mot ett bildningsperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

    Författare :Peder Strömqvist; [2021]
    Nyckelord :Bacchi; bildning; innehållsanalys; kategorial bildning; Klafki; kursplan; problemrepresentation; teknikämnet.;

    Sammanfattning : Sammanfattning Teknikämnet är ett ungt ämne som söker sin roll i skolan och följsamhet till det teknikintensiva samhällets utveckling. Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur teknikämnet i grundskolans senare årskurser motiveras och konstrueras i kursplanen. LÄS MER