Sökning: "kategoriseringsanalys"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet kategoriseringsanalys.

 1. 1. Konstruktion av sjukdomsidentiteter : En diskursanalytisk studie om identitetskonstruktion på ett internetbaserat stödforum för utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Karolina Aarts; Isabella Andersson; [2018]
  Nyckelord :Identity work; burnout; membership categorization analysis; MCA; online support group; discourse psychology; discourse analysis; Identitetskonstruktion; utmattningssyndrom; utbrändhet; kategoriseringsanalys; stödforum; internet; diskurspsykologi; diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna studie har ett internetbaserat stödforum för utmattningssyndrom analyserats i syfte att bidra med ny kunskap om identitetsskapande i interaktion, mellan individer med egen erfarenhet av utmatningssyndrom. Studien har utgått från en diskurspsykologisk inramning och sökt svar på frågeställningarna; I) vilka föreställningar om sjukdomsidentiteter förhandlas fram på ett internetbaserat stödforum för utmattningssyndrom? och II) hur konstrueras normalitet inom ramen för de sjukdomsidentiteter som produceras? Analys av medlemskategoriseringar har använts som huvudsakligt analytiskt verktyg vilket syftat till att synliggöra vilka kategorier som gjorts relevanta av forumdeltagarna. LÄS MER

 2. 2. Talet om kunskap och bedömning i förberedelseklass

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Wallander; [2012]
  Nyckelord :Förberedelseklass; tal; kategorier; kategoriseringsanalys; kunskap; bedömning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sitter vi i samma båt eller vilka båtar sitter vi i egentligen : en studie om samverkan mellan aktörer i planeringsprocessen för Kiruna stadsomvandling

  Master-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Eva Frennered; [2011]
  Nyckelord :Planeringsprocess; Kommunikativ planering; Kiruna stadsomvandling; Membership categorization analysis; Aktörssamverkan;

  Sammanfattning : I dagens samhällsplanering strävar man ofta mot att utforma kommunikativa planeringsprocesser där skilda intressenter är delaktiga i planeringsförfarandet. Avsikten med en kommunikativ planeringsprocess är att inbjuda aktörerna i processen till samverkan och dialog i syfte att få till stånd ett gemensamt agerande. LÄS MER

 4. 4. Språket och normaliteten : Professionell retorik och logik inom socialt arbete

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutvecklingAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Therese Wikman; [2009]
  Nyckelord :social konstruktionism; kategoriseringsanalys; Jonathan Potter; retorik; moralarbete; professionalitet; evidensbaserat socialt arbete; Addication Severity Index ASI ;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokus ligger på den praktik inom socialt arbete där kategorier produceras, upprätthålls, modifieras och bryts. Huvudsyftet har varit att studera professionell retorik i relation till det kategoriseringsarbete som sker inom välfärdsstatliga miljöer. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörskapets kvinnor : Om konstruktionen av identitet hos den framgångsrika företagerskan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Ulla-Britt Kankaanranta; [2009]
  Nyckelord :kvinnors företagande; kvinnligt företagande; entreprenörskap; socialkonstruktionism; diskurs; diskursanalys; diskursiv psykologi; diskurspsykologi; narrativ; membership categorization analysis; kategoriseringsanalys; identitet; identitetskonstruktion;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka hur företagande kvinnor, som själva beskriver sig som framgångsrika, konstruerar identitet. Detta sker med en kombination av analytiska verktyg från narrativ metod, kategoriseringsanalys och diskursiv psykologi vilka appliceras på data i form av företagande kvinnors blogginlägg. LÄS MER