Sökning: "katja merkle söderholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden katja merkle söderholm.

  1. 1. En typologisk undersökning av studentuppsatseri svenska för nybörjare nivå A1

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Katja Merkle Söderholm; [2015]
    Nyckelord :typologisk markering; svenska som andraspråk; markeringsdifferentialhypotes;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att titta närmare på vilka morfologiska och syntaktiska avvikelser som förekommer i uppsatser skrivna av tysk- respektive engelsktalande studenter som har läst svenska motsvarande nivå A1 på universitetet. Detta för att se om avvikelserna kan förklaras med hjälp av den typologiska markeringsgraden av de grammatiska strukturerna. LÄS MER