Sökning: "kbt behandling av ångest"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden kbt behandling av ångest.

 1. 1. Autism spektrum störning & KBT interventioner En litteraturstudie om barn och unga med ASD och social ångest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jessica Ottosson; Nemo Bergnehr; [2021]
  Nyckelord :autism; KBT; social ångest; sociala färdigheter; ungdomar; CBT; social anxiety; social skills; adolescent; Social Sciences;

  Sammanfattning : Barn och ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) löper större risk att uppleva ångestsymtom av olika slag. Tidigare studier har visat att effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska ångest hos patienter med ASD. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv Beteendeterapi : En litteraturstudie om patienters upplevelse av behandling med KBT vid ångestsyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Samanta Linderos; Sara Olin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; CBT; Experience; Patients; Treatment; Behandling; KBT; Patienter; Upplevelse; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande världen över och i Sverige är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vid ångestsyndrom rekommenderas behandling med Kognitiv beteendeterapi i kombination med farmakologisk behandling. KBT kan utföras av legitimerad terapeut men även i det egna hemmet via webben. LÄS MER

 3. 3. STUDENTLEDD GRUPPBEHANDLING FÖR STRESS OCH SÖMN INOM PRIMÄRVÅRDEN : En studie om behandlingseffekter för olika klientgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Robina Funck; Lovisa Nilsson Markhed; [2021]
  Nyckelord :Stress; sleep; insomnia; burnout; anxiety; depression; mental health; group treatment; CBT; primary care.; Stress; sömn; insomni; utbrändhet; ångest; depression; psykisk ohälsa; gruppbehandling; KBT; primärvård.;

  Sammanfattning : Studien ämnade att undersöka skillnader mellan olika klientgrupper i behandlingseffekt med avseende på ångest, depression, utbrändhet, sömn och stress efter deltagande i stress- eller sömnskola. Detta undersöktes genom att studera om bakgrundsfaktorer såsom sökorsak, tidigare behandling, hälsostatus före behandling samt demografiska faktorer har betydelse för behandlingseffekten. LÄS MER

 4. 4. Bakgrundsfaktorer till tandvårdsrädsla och kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod : En litteraturöversikt av svenska forskningsresultat

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Viktoria Hallbäck; Celina Forsman; [2020]
  Nyckelord :Cognitive behavioral therapy; dental anxiety; dental fear; dental phobia; Kognitiv beteendeterapi; tandvårdsrelaterad ångest; tandvårdsrädsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att utifrån svenska forskningsresultat kartlägga bakomliggande faktorer till tandvårdsrädsla och undersöka vilken effekt kognitiv beteendeterapi (KBT) har på tillståndet. Metod: Sökningen efter svenska vetenskapliga artiklar har gjorts genom Dentistry of Oral Sciences, MEDLINE och CINAHL. LÄS MER

 5. 5. SAHA-studien : En uppföljningsstudie av långtidseffekter och upplevelser av IKBT-behandling för arabisktalande i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sara Holm; Fatima Kashoush; [2020]
  Nyckelord :Kognitiv beteendeterapi; Internetadministrerad beteendeterapi; KBT; IKBT; Internetbehandling; Skräddarsydd IKBT; Uppföljning av IKBT; Mixed methods studie; Tematisk analys; Arabisktalande i Sverige; Arabiska; Migration; Invandrare; Transkulturell forskning; Kulturell anpassning; Depression; Ångest; Insomni; Stress; PTSD; Livskvalitet;

  Sammanfattning : År 2019 gjordes SAHA-studien vid Linköpings universitet där internetadministrerad kognitiv beteendeterapi gavs till arabisktalande i Sverige med depressions- och ångestproblematik med samtidiga komorbida tillstånd. Terapin var kulturellt anpassad samt skräddarsydd för denna population. LÄS MER