Sökning: "kemisk ytmodifiering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kemisk ytmodifiering.

  1. 1. Kemisk ytmodifiering av nanopartiklar avsedda för inkorporering i termoplastiska filament

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Josefin Jehander; [2016]
    Nyckelord :nanopartiklar; kiseldioxid; hydrofobiering; kemisk ytmodifiering; silan; triklorsilan;

    Sammanfattning : Textilier med vatten- och smutsavvisande effekt fyller en viktig funktion inom många olika områden och branscher. Dock finns det flera allvarliga problem kopplat till produktionen och användningen utav dem. Per och polyfluoroalkylsubstanser (PFAS´s), användes länge för att erhålla den vattenavvisande effekten hos textilier. LÄS MER