Sökning: "kemiska metaboliter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kemiska metaboliter.

 1. 1. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Petra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Sammanfattning : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. LÄS MER

 2. 2. Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Julia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Rotexudat; abiotiska faktorer; respons; stress; kostnader; primära metaboliter; inducerat växtförsvar;

  Sammanfattning : I växtproduktion används idag både kemiska bekämpningsmedel och biologiska strategier för att skydda den odlade kulturen från angrepp av olika slag. Men utöver den externa hjälpen från oss människor har växter en egen förmåga att försvara sig mot de hot som finns omkring dem. LÄS MER

 3. 3. Koncentration av kemiska metaboliter i urin hos friska hundar : urinkreatininkvoter och fraktionerad utsöndring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Evelina Damm; [2020]
  Nyckelord :hund; urin; fraktionell utsöndring; kreatininkvoter; kemiska metaboliter;

  Sammanfattning : Det vanligaste sättet att tolka analytiska tester är via referensintervall. Provtagningsvärden från en misstänkt sjuk individ jämförs med detta referensintervall och tolkas för att försöka diagnostisera sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Tufvesson; [2019]
  Nyckelord :metanogener; metan; våmflora; metanreducerande strategier; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Allt fler blir medvetna om vikten av hållbar utveckling och klimatpåverkan. Metan, en potent växthusgas som bidrar till en ökad växthuseffekt är ofta i fokus. Inte sällan får idisslare bära den största skulden för det människoorsakade metanutsläppet. I idisslares våm finns nämligen mikroorganismer, metanogener, som bildar metan. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i farmakologiska egenskaper mellan ketamins enantiomerer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Minerva Löwgren; [2018]
  Nyckelord :ketamin; enantiomer; farmakokinetik; farmakodynamik;

  Sammanfattning : Ketamin är ett anestetikum som används inom veterinärmedicinen på en rad djurslag. Den har sin huvudsakliga verkningsmekanism som icke-komepetetiv anatgonist på NMDA-receptorer och producerar en dissociativ anestesi. LÄS MER