Sökning: "kemiska processer och fysikaliska processer"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden kemiska processer och fysikaliska processer.

 1. 1. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jenny Olofsson; [2021]
  Nyckelord :markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers erfarenheter och uppfattningar av litteraturen som redskap i undervisning av naturvetenskap i förskolan : -i kombination med pedagogledda aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Blomgren; Ingela Viklund; [2021]
  Nyckelord :bilderbok; boksamtal; fakta; faktabok; fysikaliska fenomen; förskola; högläsning; kemiska processer; litteratur; naturvetenskap; praktisk aktivitet; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på pedagogers erfarenheter och uppfattningar av litteraturen som redskap i undervisning av naturvetenskap i förskolan; i kombination med pedagogledda aktiviteter. Detta har vi gjort med hjälp av semistrukturerade intervjuer via de digitala plattformarna Zoom och Microsoft Teams. LÄS MER

 3. 3. Var är månen? : En intervjustudie om pedagogers uppfattningar av undervisning i naturvetenskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann-Sofi Hägg; Amanda Stridh; [2020]
  Nyckelord :Naturvetenskap; förskollärare; barnskötare; fenomenografi; kvalitativa intervjuer; undervisning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie där syftet är att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare uppfattar ämnet naturvetenskap i förskolan. Studien syftar även till att undersöka om det finns någon skillnad i hur de olika yrkeskategorierna uppfattar undervisning i naturvetenskap. LÄS MER

 4. 4. Investigation of Governing Physics in a PEM Electrolyzer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Kian Hajireza; [2020]
  Nyckelord :chemical engineering; electrochemistry; polymer-electrolyte membrane; electrolysis; hydrogen production; COMSOL; physics-based mode; multiphase transport; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydrogen gas is an energy source that has an energy density (per mass) that is three times as large than the energy density of natural gas. This qualifies hydrogen gas as a prime candidate for the fuel of tomorrow. One of the main research areas for hydrogen include the production of it as there are a vast amount of methods of hydrogen production. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av trä- och tegelfasader för bostadshus med hänsyn till underhåll

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Elias Ayoub; Fredrik Hällvall; [2019]
  Nyckelord :Maintenance strategies; wooden facades; brick facades; maintenance planning; operation and maintenance; material properties; Underhållsstrategier; träfasader; tegelfasader; underhållsplaner; drift och underhåll; materialegenskaper;

  Sammanfattning : Syfte: En fasad måste vara robust för att fylla sin funktion och materialet måste kunna stå emot angrepp utifrån, biologiska, kemiska och fysikaliska faktorer. Trä och tegel är eftertraktade som fasadmaterial för dagens nybyggda bostadshus. LÄS MER