Sökning: "kemiundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet kemiundervisning.

 1. 1. Ökad delaktighet och inflytanbde i kemiundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Natalie D'Andrea; [2021]
  Nyckelord :Aktiv undervisning; anpassning; delaktighet; diffrentiering; formativ undervisning; inflytande; learning-by-doing; kemiundervisning; kemididaktik; utforskande undervisning; variation;

  Sammanfattning : I en årlig systematisk kvalitetsrapport 2019/2020 från en gymnasieskola framkom att elever generellt hade en oklar bild av vad delaktighet och inflytande i undervisningen innebär och att det i vissa klasser fanns missnöje avseende detta. Syftet med detta utvecklingsarbete är att förbättra förståelsen kring hur elever upplever delaktighet och vad inflytande betyder för elever på Naturvetenskapsprogrammet samt att ta fram underlag för undervisningsmaterial som vilar på vetenskaplig grund. LÄS MER

 2. 2. Fördjupad reflektion i kollegiala samtal? : En aktionsforskningsstudie om kemilärares kollegiala lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marika Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Gymnasieskola; kemiundervisning; praktikgemenskaper; praxistriangeln; reflektion över handling;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kollegiala samtal bland kemilärarna på en gymnasieskola och de reflektioner som förekom i samtalen, var syftet med denna studie att stärka kemilärarnas kollegiala lärande. Forskningsfrågan är: Vilka former av reflektion förekommer i kemilärares kollegiala samtal? Studien inspireras av teorier om praxisgemenskaper och reflektion i sådana. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers uppfattningar om kemiämnet som inspirerande källa till kunskaper i vardag och samhälle : En enkätstudie utgående från undervisning i skolmiljö och på distans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Bo Ärleskog; [2021]
  Nyckelord :Distance education; chemistry education; questionnaire study; learning processes; everyday understanding; everyday observations; authenticity; Distansundervisning; kemiundervisning; enkätstudie; lärprocesser; vardaglig förståelse; vardagsobservationer; autenticitet;

  Sammanfattning : Studietiden är som en del av individens vardag i ständig förändring, till följd av att nya möjligheter till undervisning på distans utvecklas och tas i bruk. Denna enkätstudie bygger på data från 71 elever och avser att reflektera deras uppfattningar om kemiämnets möjligheter till inspiration och som källa till kunskaper i vardag och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i kemiundervisning. En studie ur lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Yina Patricia Salamanca Blanco; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om estetiska lärprocesser som pedagogisk metod i kemiundervisningen för åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emma Bergman; [2021]
  Nyckelord :Drama; estetiska lärprocesser; kemiundervisning; motivation;

  Sammanfattning : I denna forskningsstudie har jag undersökt lärares uppfattningar om estetiska metoder som pedagogisk metod i kemiundervisningen för att stimulera lärandeprocessen i kemi. Som forskningsmetod har jag använt kvalitativa intervjuer för att möjliggöra för lärarna att kunna utveckla sina svar samt ge konkreta exempel. LÄS MER