Sökning: "kenth persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kenth persson.

  1. 1. Granskning av matematikläromedel för gymnasieskolans yrkesprogram : Avsnittet om ekvationer

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

    Författare :Kenth Karlsson; Anders Persson; [2006]
    Nyckelord :Läromedelsgranskning; matematik; ekvationer och lösningsmetoder.;

    Sammanfattning : Vi har granskat läromedel som används på gymnasienivå inom matematikens A-kurs. Dessa är Matematik från A till E (Liber), blå och grön bok i serien Exponent (Gleerups) och grundboken med sex tillhörande yrkesprogramböcker i serien Matematik 3000 (Natur ochkultur). LÄS MER