Sökning: "kepsbildning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kepsbildning.

  1. 1. Engelsk pluralform i ryskan och svenskan : en jämförelse av lånord

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Niklas Streng; [2020]
    Nyckelord :lånord; engelsk pluralform; ryska; svenska; kepsbildning;

    Sammanfattning : Detta examensarbete jämför engelsk pluralform i ryskan och svenskan. Primärt undersöks och jämförs ett antal utvalda ryska och svenska ord (i svenska språket även kallade kepsbildningar), där den engelska pluralformen kommit att användas som singularform i ryskan och svenskan. LÄS MER