Sökning: "kim schröder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kim schröder.

 1. 1. När musikundervisningen möter barns olikheter : En kvalitativ studie om musiklärares uppfattningar kring interkulturell musikundervisning och barns relation till musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Kim Schröder; Simon Åberg; [2017]
  Nyckelord :Musikundervisning; skola; fritidshem; uttryck; uttrycksform; relation; interkulturell musikundervisning; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i lärares uppfattningar kring hur arbetet med musik inom skola och fritidshem för elever i årskurs 1-6 ser ut och hur man genom interkulturell musikundervisning bemöter barns skilda relationer till musik och musicerande utifrån barns sociala och kulturella bakgrund och hur undervisningen kan möjliggöra för eleverna att använda musik som uttrycksform. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med musiklärare vid olika grad av mångkulturella skolor. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattar föräldrar Babblarna som fenomen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Richard Björkholm; [2017]
  Nyckelord :Babblarna; parenthood; children; Parents; children’s media; Babblarna; Föräldraskap; Barn; Föräldrar; barnmedier;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks det hur föräldrar uppfattar Babblarna som leksak och pedagogiskt medel, Babblarna är ett barnmedium riktat till barn dock köps Babblarna av föräldrarna som övertygas av dess narrativ av olika skäl. En receptionsanalys med intervjuer och ett fältarbete med bloggar och forum genomfördes. LÄS MER