Sökning: "kinesiska elever"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kinesiska elever.

 1. 1. Undersökning om inlärningsstrategi av kinesiska tecken - med fokus på högstadieelever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hong Wu; [2018]
  Nyckelord :högstadieelev; inlärning av kinesiska; inlärningsstrategi; kinesiska; kinesiska tecken; moderna språk; svenska skola;

  Sammanfattning : Kinesiska är ett nytt språk i svensk grundskolan. Det är ett språk som ligger långt ifrån svenska. Tecknen i kinesiska är mycket okända för svenska elever. Hur undervisas kinesiska så att eleverna känner att det blir enkelt och lätt att behärska språket är en fråga som behöver förstås och forskas om. LÄS MER

 2. 2. Ordföljdsproblematik hos andraspråksinlärare : Inlärarnas transferering av modersmålets ordföljd till svenskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Catarina Olsson; Nicoleta Radoi; [2017]
  Nyckelord :andraspråk; inlärartext; ordföljd; platshållartvång; processbarhetsteori; satsgrammatik; språk; svenska som andraspråk; transfer; transferering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska på vilket sätt ordföljdsregler i modersmålet påverkar inlärningen av ordföljden i svenskan, med tanken på att svenska representerar inlärarnas andra språk. Ytterligare ett syfte med vår studie är att undersöka om olika fel skiljer sig mellan inlärare med olika modersmål med utgångspunkt i ordföljdsproblematiken. LÄS MER

 3. 3. Två kinesiska läroböcker för nybörjare i Sverige ur ett kulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :David He; [2017]
  Nyckelord :Bildanalys; Kinesiska; Kommunikativ förmåga; Kulturellt perspektiv; Kulturinslag; Läroböcker; Styrdokument; Textanalys;

  Sammanfattning : Läroboken är viktigaste läromedlet och utgångspunkt för elevernas lärande. Bra läroböcker som ger bakgrunder, analyser och översikter, samt överför ett innehåll ska svara mot styrdokumentens krav och behoven hos elever och lärare. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning, Nyckeln till PISA?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Sandin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har jag studerat hur matematisk problemlösning framställs i de svenska, finska och kinesiska styrdokumenten. Sverige har de senaste åren halkat efter sett till internationella undersökningar som PISA. Uppgifterna i PISA har visat sig vara av problemlösande karaktär. LÄS MER

 5. 5. L1-inlärare i L2-klassrummet - En intervjustudie med gymnasielärare i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Gudrun Seiler-Holmer; [2014]
  Nyckelord :modersmålstalare; andraspråksinlärning; moderna språk; didaktik; heritage language learner; L1 L2; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete som anlägger ett lärarperspektiv är att belysa och öka förståelsen om ett inom pedagogisk forskning i Sverige hittills föga uppmärksammat fenomen, som antas ställa gymnasielärare i moderna språk inför en rad didaktiska utmaningar: modersmålselever som deltar i andraspråksundervisningen, här benämnt L1/L2-fenomenet. Till grund för detta arbete ligger ett antal forskningsfrågor som handlar om huruvida lärarna är medvetna om fenomenet och vilka didaktiska konsekvenser detta leder till. LÄS MER