Sökning: "kirurgisk patient"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden kirurgisk patient.

 1. 1. Riskfaktorer för postoperativt kompartmentsyndrom i nedre extremiteter samt förebyggande och konsekvenser

  Magister-uppsats,

  Författare :Milagros Sanchez Yupanqui de Hansson; Joan Laban Andersson; [2021-05-11]
  Nyckelord :Postoperativt kompartmentsyndrom; riskfaktorer; kirurgisk patient;

  Sammanfattning : Background: A surgical operation involves many risks and complications that can affect the patient’s health and recovery. Compartment syndrome in the lower extremity is a rare postoperative complication but it is a serious medical injury that causes unnecessary suffering such as disability, amputation, and even death. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av omvårdnaden vid en akut laparotomi - preoperativt, postoperativt samt vid utskrivning

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Isberg; Alexandra Torvaldsson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Kirurgisk omvårdnad; preoperativ; postoperativ; utskrivning; akut laparotomi; upplevelser; patient;

  Sammanfattning : Background: There are few research articles about patients’ experiences during acute surgery and even fewer concerning an emergency laparotomy. An emergent laparotomy can be a very traumatic experience for the patient, and it is therefore important that the personnel issues the person’s needs and uses a person-centered approach. LÄS MER

 3. 3. A Retrospective Evaluation of Surgical Treatment of Peri-implantitis

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Rofaida Taketa; Ivona Kovacevic; [2021]
  Nyckelord :clinical; dental implant; peri-implantitis; peri-implant surgery; success;

  Sammanfattning : Aim: To investigate retrospectively the outcome of surgical peri-implantitis treatment taking potentially relevant parameters into account. Material and method: Patients being treated for peri-implantitis during 2013-2019 by a single specialist with sufficient radiographic and clinical documentation and at least a nine-month follow-up were considered herein. LÄS MER

 4. 4. ”Det låter inte som nån säker vård det här inte”;slutenvårdssjuksköterskors och kommunsjuksköterskors erfarenheter av patientöverföringar från slutenvården till hemsjukvården : En kvalitativ fokusgruppsstudie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Linda Lilljeqvist; [2021]
  Nyckelord :Transitional care; hospital nurses; home care nurses; experiences; focus groups.; Patientöverföring; slutenvårdssjuksköterskor; kommunsjuksköterskor; erfarenheter; fokusgrupper.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minskat antal slutenvårdsplatser och tidiga utskrivningar har lett till att fler patienter behöver fortsatt vård i hemmet. Tidigare forskning visar att region- och kommunsjuksköterskor upplever att de arbetar i olika världar utan förståelse för varandra och att det brister i kommunikations- och informationsöverföringen vilket kan leda till vårdskador, risk för återinläggning och även död. LÄS MER

 5. 5. Vilken information har patienter som skall genomgå elektiv kirurgi behov av?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Hares; [2021]
  Nyckelord :Elective surgery; information; information needs; preoperative; surgical nurse; Elektiv kirurgi; information; informationsbehov; operationssjuksköterska; preoperativ;

  Sammanfattning : Den information som operationssjuksköterskan förmedlar till patienten före, under och efter en elektiv kirurgisk operation kan minska patientens oro och risken för operativa komplikationer. Rätt information kan även minska antalet inställda elektiva kirurgiska ingrepp, förkorta patientens vårdtid samt minska antalet vårdskador och användningen av smärtmedicinering. LÄS MER