Sökning: "kirurgiska ingrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden kirurgiska ingrepp.

 1. 1. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
  Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER

 2. 2. Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Alstergren; Laven Benavand; [2022]
  Nyckelord :Experiences; qualitative content analysis; teamwork; operating room nurse; anaesthetic nurse; Erfarenheter; teamarbete; kvalitativ innehållsanalys; operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska ;

  Sammanfattning : Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie AbstraktBakgrund: I Socialstyrelsens rapport från 2019 identifierades drygt 13 000 vårdrelaterade skador mellan åren 2013–2018. Av dessa ledde 213 till dödsfall, varv av 53% av patienterna genomgått ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 3. 3. Att använda eller inte använda klorhexidinbaserad tvål preoperativt - en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Estenlund; Ida Jönsson; Sandra Karlsson; [2022]
  Nyckelord :postoperativa infektioner; klorhexidin; preoperativ helkroppstvätt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa infektioner är näst vanligast bland de vårdrelaterade infektionerna och leder till lidande för patienterna. Preoperativ helkroppstvätt med klorhexidinbaserad tvål används i stor utsträckning i förebyggande syfte inför alla typer av kirurgiska ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Bakteriehalten i luften i olika operationsmiljöer : En jämförande observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christina Svarna Demeti; Åsa Johansson; [2022]
  Nyckelord :CFU; air sampling; operating room; clinic-based procedure room; patient safety; CFU; luftprovtagning; operationssal; mottagningsrum; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generellt genomförs operationer på en operationssal med anpassade förutsättningar samtsterila och aseptiska förhållanden. Syftet är att bibehålla den rekommenderade mikrobiologiskarenhetsgraden i luften och förebygga postoperativa infektioner. LÄS MER

 5. 5. Allvarliga avvikelser inom operationssjukvården : -En granskning av intraoperativa lex Maria anmälningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Ehrnström; Malin Häggqvist; [2022]
  Nyckelord :Intraoperative adverse events; serious care injury; intraoperative risks; lex Maria; patient safety; surgical nurse.; Intraoperativa avvikelser; allvarlig vårdskada; intraoperativa risker; lex Maria; patientsäkerhet; operationssjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av vårdskadorna i Sverige beror på undvikbara händelser i samband med kirurgiska ingrepp och årligen anmäls hundratals lex Maria anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg för utredning. Riskerna i den intraoperativ vården är väl kända, men kunskapen om avvikelserna som faktiskt inträffat är liten. LÄS MER