Sökning: "klargörande"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet klargörande.

 1. 1. Tre myndigheter, en uppdragsgivare : En integrativ litteraturstudie om hälso- och sjukvårdens, polismyndighetens och socialtjänstens interprofessionella samverkan för ett förbättrat omhändertagande vid våld i nära relationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Falk; Martin Ottosson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Våld i nära relationer är ett globalt fenomen och utgör ettåterkommande inslag i arbetet inom hälso- och sjukvården, polismyndigheten ochsocialtjänsten. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser, åldrar,oavsett sexuell läggning och är inte relaterad till vare sig etnicitet, kulturell ellerreligiös bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Onlineleverantörers ansvar för användaruppladdat material genom överföring till allmänheten - med särskilt beaktande av Ziggo-avgörandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Strindlöv; [2019]
  Nyckelord :Online content-sharing service providers; onlineleverantörer; Infosoc; överföring till allmänheten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mars 2019 röstade EU-parlamentet igenom Direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (”DSM-direktivet”) som medför förändringar i ansvarsstrukturen för upphovsrättsliga intrång på nätet. Direktivets kanske mest kontroversiella artikel är art 17 som behandlar ansvar för särskilda internetplattformar, så kallade ”onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll” (”onlineleverantörer”). LÄS MER

 3. 3. När det outtalade skall sägas högt - En studie på vuxen anknytningsmönster och undvikande copingstil hos par som besöker familjerådgivning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marie Beijerstam Lönnberg; Lilly Medstrand; [2018]
  Nyckelord :Familjerådgivning; vuxen anknytning; undvikande copingstil; anknytningsteori; schematerapi; klargörande samtal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har undersökt par som kommer på nybesök till familjerådgivning, deras vuxen anknytningsmönster, undvikande copingstil, samt om det fanns ett samband mellan vuxenanknytning och undvikande copingstil. Sextionio individer deltog i studien och fyllde i en enkät som bestod av instrumenten Experiences in Close Relationships Revised (ECR-R) som mäter vuxen anknytning, och Young-Rygh Avoidance Inventory (YRAI) som mäter grad av undvikande copingstil. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring på sociala medier : En studie av marknadsföringsrätten i förhållande till den tekniska utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Moa Lindström; Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir det allt vanligare med marknadsföring på sociala medier, även kallat influencer marketing. Näringsidkare har, bland annat på grund av den reklamtrötthet som uppkommit i samhället, börjat vända sig till influencers och deras kanaler för att kunna nå ut med sina reklambudskap. LÄS MER

 5. 5. Idrottsvåld utanför spelets ramar - Om straffansvar för våld inom den organiserade idrotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustaf Åleskog; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Idrottsjuridik; Social adekvans; Samtycke; Rättssäkerhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid utövandet av flera av våra mest populära idrotter utsätts utövarna regelbundet för våld som i ”vanliga” fall skulle utgöra misshandel. Föreningsfriheten och idrottens positiva samhällspåverkan motiverar en, för idrotten, rättslig särställningen. LÄS MER