Sökning: "klarspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet klarspråk.

 1. 1. Begripligare byråkratsvenska – en undersökning av tjänsteutlåtanden och politikers synpunkter på dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Ljungberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :språkriktighet; begriplighet; tjänsteutlåtanden; byråkratiskt språk; textanalys; intervjustudie;

  Sammanfattning : Klarspråksarbete motiveras bland annat med att det bidrar till att medborgare får ökat förtroende för beslutsfattare. Hur beslutsfattare själva uppfattar klarspråk är däremot ett relativt outforskat område. LÄS MER

 2. 2. Klarspråk för vem? : - uppfattningar om språket i Försäkringskassans beslutsbrev ur språkvårdarens, handläggarens och mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

  Författare :Elin Montecinos; [2021]
  Nyckelord :klarspråk; myndighetsspråk; Försäkringskassan; beslutsbrev; byråkratiskt språk; klarspråksarbete; språkvård; språkvårdare; handläggning; handläggare; mottagare; begriplighet; språklagen; myndighetstexter; skrivande; juridisk text; tillfällig föräldrapenning; TFP;

  Sammanfattning : De flesta myndighetstexter skrivs idag med utgångspunkt i att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt enligt språklagens klarspråksparagraf, men vilken potential finns egentligen i denna typ av språkvård? Klarspråksarbetet på Försäkringskassan är både omfattande och prisbelönt och syftet med denna undersökning är att beskriva förutsättningarna för Försäkringskassans klarspråksintention att komma medborgarna till del i form av begripliga beslutsbrev. För detta syfte har jag i intervjuer och enkäter undersökt språkvårdares, handläggares och potentiella mottagares uppfattningar om språket i beslutsbrev. LÄS MER

 3. 3. Texter om Covid-19 på fyra regioners webbplatser : En analys av klarspråk och legitimering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Nordgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker klarspråk, legitimering och förekomsten av likheter och skillnader i fyra regioners informationstexter om Covid-19 i november 2020. Andreas Nords (2011) klarspråksmall tillämpas och Theo van Leeuwens (2007;2008) legitimeringsanalys. LÄS MER

 4. 4. Information från myndigheterna : En studie i tillgänglighetsanpassning av krisinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Caroline Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; crisis communication; reading difficulties; plain language; readability agencies; SMS; covid-19; Tillgänglighet; kriskommunikation; lässvårigheter; klarspråk; läsbarhet; myndigheter; sms; covid-19;

  Sammanfattning : Vid krissituationer som berör en hel nation är det av yttersta vikt att kommunikationen mellan myndigheter och medborgare fungerar. Den måste vara utformad på ett tillgängligt sätt för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen. LÄS MER

 5. 5. Ett självklart EU : En klarspråksanalys av EU-texter riktade till allmänheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emelie Lindholm; [2021]
  Nyckelord :klarspråk; Europeiska kommissionen; EU; allmänheten;

  Sammanfattning : Klarspråk handlar om att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Syftet med denna studie har varit att undersöka klarspråksarbetet i EU-texter riktade till allmänheten med utgångspunkt i huruvida de interna direktiven rekommenderar klarspråk och om de faktiska översättningarna skrivs på klarspråk. LÄS MER