Sökning: "klass idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden klass idrott.

 1. 1. Rum för rörelse : Perspektiv på rörelse som kommunikativ resurs i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Kattler; [2022]
  Nyckelord :estetisk lärprocess; fysisk aktivitet; kinestetiskt lärande; logocentrism; multimodalitet; radikal estetik; rörelsekommunikation; transspråkande;

  Sammanfattning : Detta är en retrospektiv undersökning med syfte att bidra till en fördjupad förståelse av hur kropp och rörelse kan ses som kommunikativa resurser i en lärande miljö, främst då det gäller klassrummet och elevernas möjligheter att bearbeta och förmedla innehåll kopplat till skolans ämnen och styrdokument. Studien initierades av mig som ett utvecklingsarbete utifrån min erfarenhet att kroppen och rörelsen ofta är en outnyttjad resurs ur ett lärande perspektiv i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Att bygga Uppsalas vardagsrum : En kvalitativ studie av ombyggnationen av Studenternas Idrottsplats i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :William Sandin; Hjalmar Lind; [2022]
  Nyckelord :Kulturgeografi; urban branding; kreativ klass; empty signifier; stadsutveckling; arkitektur; idrottsarena;

  Sammanfattning : Dånet från den blodtörstiga publiken stegrar, förväntan hänger tungt i luften. Det tidigare välfyllda torget utanför arenan töms så sakteliga på folk när massorna väller in för att ta sina platser. LÄS MER

 3. 3. Vem jobbade hos Göteborgs idrottsnämnd? : En analys av idrottsnämndens styrelse och personal mellan 1956 och 1975

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Geert Tuinstra; [2021]
  Nyckelord :Authorities; capital; class; sports; status; Kapital; klass; myndigheter; sport; status;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om Göteborg idrottsnämnd och utforskar nämndens struktur mellan 1956 och 1975. Studien förklarar varför vissa blev anställda av idrottsnämnden och varför andra inte blev anställda samt varför vissa personer kunde ta plats i nämndens styrelse. LÄS MER

 4. 4. “Två lärare på en hel klass ser mer än en lärare på en halv klass” : En kvalitativ studie om vilket arbetssätt högstadielärare anser passa bäst i undervisning av idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Wahlström; Emma Magnusson; [2021]
  Nyckelord :tvålärarsystem; enlärarsystem; likvärdig undervisning; sambedömning;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras och presenteras vad idrottslärare på högstadiet anser att arbetssätten enlärarsystem och tvålärarsystem har för olika för och nackdelar, samt om den likvärdiga undervisningen i ämnet påverkas av huruvida lärare väljer att bedriva sin undervisning. Trots att läraryrkets påfrestningar fortsätter att öka så väljer majoriteten av skolor att bibehålla ett enlärarsystem inom skolverksamheten, även om ett tvålärarsystem både kan ge lärare större förutsättningar till att undvika långtidssjukskrivningar, skapa trygghet vid bedömning och minimera en orättvis skolgång för eleverna. LÄS MER

 5. 5. Matematik + idrott & hälsa = : En studie om möjligheter att integrera matematikämnet med idrottsämnet i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Erica Rönnlund; [2021]
  Nyckelord :Idrott; matematik; rörelse; undervisning i F-klass och åk 1-3; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att få reda på vilka möjligheter det finns att integreramatematikämnet med idrottsämnet. För att uppnå det så formulerades en övergripandefrågeställning med fyra delfrågor, detta gjordes med stöd i teorierna pragmatismen och detsociokulturella perspektivet. LÄS MER