Sökning: "klasslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade ordet klasslärare.

 1. 1. Elevassistent eller elevassistent?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Paul Engdahl; Jessica Sigfrid; [2021-06-21]
  Nyckelord :elevassistent; grundsärskola; arbetsuppgift; speciallärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra elevassistentens arbetsuppgifter, hur ofta de utförs och eventuella skillnader i frekvens mellan grundsärskolans två kursplaner samt hur viktig relationen till specialläraren är för elevassistenten och varför. Med kvantitativ metod har data som behövs för att kunna ge en bild av elevassistentens yrkesroll i grundsärskolans två olika delar utifrån frågeställningarna samlats in. LÄS MER

 2. 2. Lässvårigheter och matematikinlärning : En kvalitativ studie om vilka arbetssätt och metoder lärare och speciallärare i årskurs 2-3 använder för att stötta elever med lässvårigheter

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Ina Supponen; [2021]
  Nyckelord :arbetssätt; klasslärare; lässvårigheter; matematikinlärning; speciallärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka arbetssätt och metoder lärare använder inom årskurserna 2-3 för att stötta elever med lässvårigheter i matematikinlärningen samt motiven till dessa. Studien sökte också efter om det fanns några likheter och/eller skillnader mellan de arbetssätt och metoder som klasslärare och speciallärare använde. LÄS MER

 3. 3. "Hjälper man en hjälper man alla" : En kvalitativ studie om hur musiklärare upplever hur elever med adhd ellerautismspektrumdiagnos fungerar i musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Johansson Malin; [2021]
  Nyckelord :ADHD; autism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; musikundervisning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Abstract Denna kvalitativa studie undersöker hur musiklärare upplever att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar i musikundervisningen. Syftet är att hitta verktyg för att kunna öka trivseln och inlärningen i musikundervisningen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Lärares förhållningsätt till flerspråkighet i undervisningen : En kvalitativ studie om lärares attityder till användandet av flerspråkighet i undervisningen ur ett transspråkande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sada Mahmutovic; Isatou Singhateh; [2021]
  Nyckelord :Modersmål som resurs; flerspråkighet; transspråkande arbetssätt; andraspråkselever; svenska som andraspråk; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Följande studie handlar om lärares förhållningssätt till användandet av flerspråkighet i undervisningen samt transspråkande arbetssätt. Syftet med studien är att undersöka vad klasslärare och SvA-lärare i årskurs F–3 samt 4–6 har för inställning till användandet av flerspråkighet i undervisningen för andraspråkselever inom ämnet svenska. LÄS MER

 5. 5. Elevers tillit till klasslärare och skolpersonal i mobbningssituationer : En kvantitativ studie om elevers tillit till klasslärare och skolpersonal när mobbning uppstår i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Gunnarsdotter; [2021]
  Nyckelord :Elever; mobbning; skolpersonal; tillit; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se hur tilliten gestaltas mellan elever och klasslärare samt elever och övrig skolpersonal när mobbning uppstår. Jag vill få fördjupade kunskaper om tilliten mellan elever och klasslärare samt annan skolpersonal när en elev blir utsatt för mobbning, då tillitsfulla relationer mellan elever och vuxna är förebyggande mot mobbning. LÄS MER