Sökning: "klassrumsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet klassrumsmiljö.

 1. 1. Musikpedagogik i förhållande till klassrummets förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Fredrik Myhr; [2021]
  Nyckelord :arkitektur; belysning; grundskola; klassrumsmiljö; musikpedagogik; slagverk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få ökad kunskap om klassrummets betydelse i förhållande till musikpedagogik. Utgångspunkten var att få mer vetskap om hur rumsmiljön påverkar musikpedagogiken och hur det med hjälp av enkla medel går att påverka undervisningen genom att manipulera det befintliga rummet och hur det i så fall påverkar eleverna men också läraren. LÄS MER

 2. 2. En Normkritisk Bildsal : Sexualitet, Identitetsskapande Och Bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magdalena Ferens; Maria Larsson; Batol Alawieh; [2021]
  Nyckelord :Art pedagogy; democratic citizens; criticism of norms; critical pedagogy; identity creation; content-based criticism; classroom environment; gender; slow pedagogy and sexuality.; Bildpedagogik; demokratiska samhällsmedborgare; normkritik; kritisk pedagogik; identitetsskapande; innehållsbaserad kritik; klassrumsmiljö; kön; långsam pedagogik och sexualitet.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att belysa bildpedagogik genom kritisk pedagogik, identitet och identitetsskapande. Detta undersöker vi genom utvalda artiklar, där vi lyfter fram de olika metoderna och resultaterna i artiklarna. Genom en systematisk undersökningsprocess hittade vi och valde ut artiklar som är relevanta för vårt syfte. LÄS MER

 3. 3. "Men annars så är det ett ganska bra klassrum" : Sju lärares uppfattningar om den fysiska lärmiljön i klassrummet, en fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vilhelm Hellsten; Jenka Sandin Pinones; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; fysisk lärmiljö; klassrummet; likheter; lärare; skillnader;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattningar gällande den fysiska lärmiljön i klassrummet genom att försöka besvara studiens frågeställningar:  ·       Vilken innebörd har den fysiska lärmiljön i klassrummet för lärare?  ·       Vilken möjlighet har lärare att påverka den fysiska lärmiljön i klassrummet?  ·       Vad uppfattar lärarna som centralt i klassrummet? Studiens frågeställningar skulle besvaras med en fenomenologisk metodansats genom kvalitativa intervjuer. Genom bekvämlighetsurval fick sju lärare ta del av information gällande studien samt skriva under en samtyckesblankett innan de intervjuades enskilt via digitala videorum. LÄS MER

 4. 4. Engelsk konversation i klassrumsmiljö : hinder och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Selfors; Linda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :målspråk; engelska; kodväxling;

  Sammanfattning : Den muntliga aspekten inom ämnet engelska har under lång tid diskuterats och granskats, i många fall framkommer att det bland annat är lärarens skicklighet och trygghet som påverkar elevers lärande. Lärarens aktiva deltagande och engagemang visar sig också ha stor betydelse. LÄS MER

 5. 5. Motivera elever till ökad kommunikation i engelska som andraspråk : Vad är framgångsrikt i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Margaretha Granath; Therese Nyholm; [2021]
  Nyckelord :English; Willingness to communicate; Classroom communication; Second Language Learning; Teaching methods; Anxiety; “Engelska på fritiden och Engelska i skolan”; Speech communication och Student motivation.;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt över hur lärare kan motivera sina elever att hitta viljan attprata engelska i klassrummet med hjälp av sina engelsklärare. Syftet med denna studie är attta reda på vad forskningen säger om vilka metoder som är framgångsrika att använda iklassrummet, och mer specifikt, att besvara frågeställningarna: “Hur motiverar engelskläraresina elever att hitta viljan att prata engelska i klassrummet? samt “Vad är framgångsrikt attanvända i klassrummet? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har visystematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om ämnet. LÄS MER