Sökning: "klassrumsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet klassrumsmiljö.

 1. 1. God klassrumsmiljö - vad är det i bildämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Isabelle Liljekvist Bergh; Ludvig Lindholm Persson; [2021]
  Nyckelord :Bild; Dynamik; Elev; Inlärning; Inlärningsmiljö; Klassrum; Klassrumshantering; Klassrumsmiljö; Lärare; Relationer;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som redogör om olika metoder för att nå vad en god klassrumsmiljö är och vad det innebär. Denna kunskapsöversikt är baserad på frågeställningarna Vad skapar en god klassrumsmiljö för bild? och Vilka faktorer påverkar dynamiken mellan lärare och elever? I vår sökprocess har vi använt oss av databaserna Eric, ERC samt Swepub. LÄS MER

 2. 2. Musikpedagogik i förhållande till klassrummets förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Fredrik Myhr; [2021]
  Nyckelord :arkitektur; belysning; grundskola; klassrumsmiljö; musikpedagogik; slagverk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få ökad kunskap om klassrummets betydelse i förhållande till musikpedagogik. Utgångspunkten var att få mer vetskap om hur rumsmiljön påverkar musikpedagogiken och hur det med hjälp av enkla medel går att påverka undervisningen genom att manipulera det befintliga rummet och hur det i så fall påverkar eleverna men också läraren. LÄS MER

 3. 3. En Normkritisk Bildsal : Sexualitet, Identitetsskapande Och Bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magdalena Ferens; Maria Larsson; Batol Alawieh; [2021]
  Nyckelord :Art pedagogy; democratic citizens; criticism of norms; critical pedagogy; identity creation; content-based criticism; classroom environment; gender; slow pedagogy and sexuality.; Bildpedagogik; demokratiska samhällsmedborgare; normkritik; kritisk pedagogik; identitetsskapande; innehållsbaserad kritik; klassrumsmiljö; kön; långsam pedagogik och sexualitet.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att belysa bildpedagogik genom kritisk pedagogik, identitet och identitetsskapande. Detta undersöker vi genom utvalda artiklar, där vi lyfter fram de olika metoderna och resultaterna i artiklarna. Genom en systematisk undersökningsprocess hittade vi och valde ut artiklar som är relevanta för vårt syfte. LÄS MER

 4. 4. Muntlighet i lågstadiet : en systematisk litteraturstudie om hur lärares didaktiska kompetens kan främja elevers kommunikativa kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alma Angel; Angelica Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Teaching skills; speaking; communicative competence; classroom environment; classroom communication; teaching methods; Didaktisk kompetens; muntlighet; kommunikativ kompetens; klassrumsmiljö; klassrumskommunikation; lärmetoder;

  Sammanfattning : Föreliggande systematiska litteraturstudie syftar till att med hjälp av nationell och internationell forskning undersöka hur lågstadielärares didaktiska kompetens kan främja elevers kommunikativa kompetens i klassrummet. Studiens utgångspunkt är de centrala begreppen: didaktisk kompetens, kommunikativ kompetens och klassrumsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Musik för fonologisk medvetenhet : En kvalitativ studie om hur musik kan användas för att utveckla fonologisk medvetenhet i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Greta Lindström; [2021]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; rytm; rim; musik; förskoleklass;

  Sammanfattning : Den fonologiska medvetenheten är en grund för elevernas fortsatta läsning och syftet med studien är därför att undersöka hur lärare arbetar med musik för att utveckla fonologisk medvetenhet i förskoleklass. För att besvara detta användes tre frågeställningar, (1) Hur uppfattar lärare fonologisk medvetenhet? (2) Vilken del av musik, rytm, rim eller ramsor används i svenskundervisningen för att utveckla fonologisk medvetenhet? (3) Hur stor del av undervisningen med fonologisk medvetenhet sker genom användandet av musik, rytm, rim eller ramsor? Studien utgick sociokulturell teori, då musikanvändning i klassrumsmiljö sker i grupp och genom ett socialt samspel. LÄS MER