Sökning: "klassteori"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet klassteori.

 1. 1. Socioekonomiska skillnader och nyhetskonsumtion : En kvalitativ studie av individers förhållningssätt till nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Wilhelmina Fernebrand; Sebastian Nord; [2018]
  Nyckelord :Socioekonomisk status; nyhetskonsumtion; digitala medier; traditionella medier; klasskillnader; Kulturarv; Habitus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien ämnar undersöka socioekonomiska skillnader och dess påverkan för individers förhållningssätt till nyhetskonsumtion och samhälle. Frågeställningarna är följande: Hur förhåller sig unga vuxna till nyheter beroende på uppväxt och utbildningsnivå? Hur kan skillnaderna mellan unga vuxnas förhållningssätt till nyheter förklaras med hjälp av klassteori? Metod och material: Studien är genomförd med kvalitativ metod där empirin insamlats genom djupintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Det symboliska kapitalet på bilder : En jämförelse studie av blider från två kommunala gymnasieskolors hemsidor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Luis Enrique Morales Rubio; [2018]
  Nyckelord :Bernsteins; Bourdieu; pedagogical identities; social class theory; symbolic capital; habitus; segregation; the good student; fine culture.; Bernsteins; Bourdieu; pedagogiska identiteter; social klassteori; symboliskt kapital; habitus; segregering; den goda eleven; finkultur.;

  Sammanfattning : Hemsidor är väldigt populära idag. Där finns mycket information som påverkar vårt sätt att handla, tänka och interagera. Samtidigt kan hemsidorna ha information som kan analyseras och tolkas på olika sätt med hjälp av olika teorier. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av socioekonomisk bakgrund för möjligheten att avancera externt : En kvantitativ studie om hur faderns socioekonomiska klass påverkar individens upplevelse av externa avancemangsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Thomasine Grönstedt; Sofie Holmbring; [2018]
  Nyckelord :Externa avancemangsmöjligheter; klass; socioekonomisk bakgrund; habitus; klasskillnader; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Socioekonomisk klasstillhörighet har stor betydelse för systematiska ojämlikheter i individers karriärmöjligheter och de maktstrukturer som råder på den svenska arbetsmarknaden. Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan socioekonomisk bakgrund och externa avancemangsmöjligheter och hur detta samband i sådana fall ser ut. LÄS MER

 4. 4. Möjligheternas förskola : En kvalitativ studie om mobila förskolans arbete med det kompensatoriska uppdraget ur ett likvärdighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Asha Haji Hashi; Fatmata Kamara Brinck; Kokab Rasekh; [2017]
  Nyckelord :mobil förskola; kompensatoriska uppdraget; likvärdighet; interkulturell pedagogik;

  Sammanfattning : BakgrundSamhällsutvecklingen har gett upphov till en rad förändringar inom utbildningssystemet, där vi gått från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Det har sedan 1900-talet skett ett flertal förändringar inom skolväsendet angående styrningen av skolan. Från en centralstyrd skola har ansvaret förskjutits till kommunen. LÄS MER

 5. 5. Hälsan och kapitalen : En kvantitativ studie om sjukfrånvaro på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sebastian Källström; Christina Wahlström; [2017]
  Nyckelord :Sjukfrånvaro; Bourdieu; kapitalformer; doing gender; genus;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen kring sjukfrånvaro utifrån en sociologisk synvinkel genom att använda Pierre Bourdieus klassteori som teoretiskt ramverk. Data från Levnadsnivåundersökningen LNU (2010) analyseras med multipel regressionsanalys. LÄS MER