Sökning: "klassteori"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet klassteori.

 1. 1. "Alla är ute efter mina pengar" : En semiotisk innehållsanalys av SVT:s julkalendrar ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Emma Sköld; [2020]
  Nyckelord :Social classes; stereotypes; semiotics; public service; representation; Sveriges Television; Samhällsklasser; stereotyp; semiotik; public service; representation; Sveriges Television;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. LÄS MER

 2. 2. Uppväxt på mindre ort i Norrbotten : Faktorer som påverkar individer i valet av akademiska studier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnéa Hofgren; Sanna Ekholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som studie- och yrkesvägledare är det viktigt att förstå hur individer tänker och resonerar omkring akademiska studier för att vara professionell i yrkesrollen. Att ha goda kunskaper om vad det är som påverkar utbildnings- och karriärval hos individer är viktigt. LÄS MER

 3. 3. Socioekonomiska skillnader och nyhetskonsumtion : En kvalitativ studie av individers förhållningssätt till nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Wilhelmina Fernebrand; Sebastian Nord; [2018]
  Nyckelord :Socioekonomisk status; nyhetskonsumtion; digitala medier; traditionella medier; klasskillnader; Kulturarv; Habitus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien ämnar undersöka socioekonomiska skillnader och dess påverkan för individers förhållningssätt till nyhetskonsumtion och samhälle. Frågeställningarna är följande: Hur förhåller sig unga vuxna till nyheter beroende på uppväxt och utbildningsnivå? Hur kan skillnaderna mellan unga vuxnas förhållningssätt till nyheter förklaras med hjälp av klassteori? Metod och material: Studien är genomförd med kvalitativ metod där empirin insamlats genom djupintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Det symboliska kapitalet på bilder : En jämförelse studie av blider från två kommunala gymnasieskolors hemsidor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Luis Enrique Morales Rubio; [2018]
  Nyckelord :Bernsteins; Bourdieu; pedagogical identities; social class theory; symbolic capital; habitus; segregation; the good student; fine culture.; Bernsteins; Bourdieu; pedagogiska identiteter; social klassteori; symboliskt kapital; habitus; segregering; den goda eleven; finkultur.;

  Sammanfattning : Hemsidor är väldigt populära idag. Där finns mycket information som påverkar vårt sätt att handla, tänka och interagera. Samtidigt kan hemsidorna ha information som kan analyseras och tolkas på olika sätt med hjälp av olika teorier. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av socioekonomisk bakgrund för möjligheten att avancera externt : En kvantitativ studie om hur faderns socioekonomiska klass påverkar individens upplevelse av externa avancemangsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Thomasine Grönstedt; Sofie Holmbring; [2018]
  Nyckelord :Externa avancemangsmöjligheter; klass; socioekonomisk bakgrund; habitus; klasskillnader; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Socioekonomisk klasstillhörighet har stor betydelse för systematiska ojämlikheter i individers karriärmöjligheter och de maktstrukturer som råder på den svenska arbetsmarknaden. Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan socioekonomisk bakgrund och externa avancemangsmöjligheter och hur detta samband i sådana fall ser ut. LÄS MER