Sökning: "klasstillhörighet skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden klasstillhörighet skolan.

 1. 1. Sju elevers uppfattningar om sin skolsituation inom flexteamsverksamhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Lanzén Ederheim; Linda Sagestam; [2020-03-02]
  Nyckelord :flexteamsverksamhet; särskild undervisningsgrupp; delaktighet; inkludering; skola; elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka olika uppfattningar elever har av sindelaktighet inom flexteamsverksamhet (FTV) i skolan. Studien ämnar ge svar på följande frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Kompensatoriskt och demokratiskt på distans : En kvalitativ fallstudie av hur samhällskunskapslärare på två gymnasieskolor upplevde coronakrisen

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Erik Löfgren; [2020]
  Nyckelord :distansundervisning; gymnasieskolan; kompensatoriskt; demokrati; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; didaktik; jämlikhet; kompensatoriska uppdraget;

  Sammanfattning : Våren 2020 tömdes svenska gymnasiums skolbyggnader och klassrum på både lärare och elever på grund av coronapandemin. Sveriges gymnasielärare skulle nu undervisa sina elever på distans och syftet med denna studie är att studera hur samhällskunskapslärare på två olika Stockholmsskolor upplevde möjligheterna att via denna distansundervisning utföra två av den svenska skolans viktigaste uppdrag: det kompensatoriska och det demokratifostrande. LÄS MER

 3. 3. Generating targeted campaigns based on transactional data using Uplift Modeling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Minna Reiman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uplift modeling is a technique to model the incremental effect of a campaign or marketing offer. The incremental effect of a campaign is measured by com- paring two customer groups - one group receiving a campaign and another group not receiving any. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet i grundskolan Historiska perspektiv på lärare och elever med fokus på 1842 till 1930

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Blomander; Isabella Lusth; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ litteraturstudie genomföra en granskning av tidigare forskning för att se förändringar i skolans jämställdhet från 1842 till 1930 med vissa historiska nedslag fram till 2018. Fokus kommer vara att granska skillnaderna mellan flickor och pojkar i lågstadieåldern (7-9 år) med klasstillhörighet i fokus. LÄS MER

 5. 5. Vem får vara hållbar? : En studie om exkludering av gymnasieelever från utbildning för hållbar utveckling utifrån klass och identitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hannes Willner; [2015]
  Nyckelord :hållbar utveckling; ESD; klass; identitet; Bourdieu;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasieelevers uppfattningar om hållbar utveckling formas och vilken betydelse faktorer som social klass, identitet och utbildning har för detta. Därigenom försöker studien bidra med kunskap om hur sociala strukturer som klass och identitetsprocesser påverkar elevers tillgängliggörande av hållbar utveckling som ett undervisningsinnehåll och därmed säga något om huruvida implementering av utbildning för hållbar utveckling, ESD (Education for Sustainable Development), som utbildningsprojekt riskerar att exkludera elever med arbetarklassbakgrund. LÄS MER