Sökning: "klient"

Visar resultat 1 - 5 av 555 uppsatser innehållade ordet klient.

 1. 1. “Ett sätt att hantera det” En studie om socialsekreterares emotioner i relation till hot och våld från klienter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Bergström; Elin-Louise Bäcklin; [2020-08-12]
  Nyckelord :socialsekreterare; hot och våld; emotionshantering; konsekvenser; emotionssociologi; makt;

  Sammanfattning : Vi har ämnat att undersöka hur emotioner kopplat till hot och våld från klienter påarbetsplatsen tar sig uttryck, hur socialsekreterare på enheten för ekonomisktbistånd hanterar dessa emotioner samt vilka konsekvenser de upplever att det kange. Vi har genomfört fem semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare påen enhet för ekonomiskt bistånd i Sverige och sedan analyserat dessa intervjuermed hjälp av tematisk analys för att kunna besvara studiens syfte ochfrågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av prestanda mellan GraphQL och REST

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Sara Onval; Iman Dualeh; [2020]
  Nyckelord :GraphQL; REST; cache; latency; data volume; performance; overfetching; underfetching; endpoints; data-fetching; GraphQL; REST; cache; latens; datavolym; prestanda; overfetching; underfetching; slutpunkter; datahämtning;

  Sammanfattning : Med dagens snabba utveckling av informationsteknologin och med ökningen av antalet människor som är uppkopplade mot Internet, blir utvecklingen av webbtjänster allt viktigare. Eftersom webbtjänster har en betydande roll för utvecklingen av Internet, uppstår frågan om vilka verktyg som bör användas för att uppnå den prestanda som dagens användare kräver. LÄS MER

 4. 4. Sleevecore

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :William Wara; [2020]
  Nyckelord :Webbutik; Stripe; Betalningslösning; PHP; Javascript; Jquery; CSS; UI UX;

  Sammanfattning : The motivation for this work has been to develop a web platform for a game concept where the underlying code acts to enable users to customize their game markers and place orders for them. This report deals with the creation of this website that in itself is not a webstore in classical terms but rather offers a process of it’s own for users to pick the looks of a product, place it in a cart and pay for it. LÄS MER

 5. 5. Web-based prototype for protecting controllers from existing cyber-attacks in an industrial control system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Pa Sanyang; [2020]
  Nyckelord :ICS; SCADA; Modbus; Honeypot; Conpot; Cyber attacks; MITM; DoS; Flooding; Reverse proxy server; AWS; ICS; SCADA; Modbus; Honeypot; Conpot; Cyber attacks; MITM; DoS; Flooding; Reverse proxy server; AWS;

  Sammanfattning : Industrial control system or ICS is a critical part of the infrastructure in society. An example of ICS is the rail networks or energy plants like the nuclear plant. SCADA is an ICS system following a hierarchical structure. Due to the fact that a control system can be very large, monitoring remote through networks is an effective way to do so. LÄS MER