Sökning: "klientrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet klientrelation.

 1. 1. ”Effektivitet, för vem?” : Socialarbetare om hur New Public Management påverkar relationen mellan socialarbetare och klient

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sara Claeson; Elin Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :New Public Management; client relationship; social work; New Public Management; klientrelation; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialarbetare på socialtjänsten upplever att organiseringen av arbetet utifrån New Public Managements (NPM) kännetecken påverkar den professionella relationen mellan socialarbetare och klient. För att undersöka detta användes kvalitativa intervjuer med fem respondenter. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient : En analys av tidigare forskning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniella Varli; Abdelkarim Arisha; Stefan Dragosavljevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; auditor; client relationship; communication; long-term relationship; independence; trust; Digitalisering; revisor; klientrelation; kommunikation; långsiktiga relationer; oberoende; förtroende;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 7 juni 2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik (EST), Mälardalens högskola   Författare:  Abdelkarim Arisha           Stefan Dragosavljevic           Daniella Varli                        (97/08/19)                            (95/05/05)                (98/10/08)   Titel: Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient - En analys av           tidigare forskning   Handledare: Esbjörn Segelod   Forskningsfråga: Hur har digitaliseringen påverkat revisorns sätt att arbeta och vilka        konsekvenser har det medfört på relationen mellan revisor och klient?                                  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån existerande studier och forskningar            granska och analysera hur revisorns arbetssätt har påverkats i samband med            digitaliseringen och vilka konsekvenser det medfört för revisorernas relation till sina            klienter. Vidare studeras om det uppkommit nya faktorer som revisorn måste anpassa sig till. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan : En studie om kommunikation och samarbetsformer i revisionsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adam Andersson; Emma Lundin; [2019]
  Nyckelord :Audit; auditing teams; client relationship; client; digitization; communication; forms of cooperation; Revision; revisionsteam; klientrelation; klient; digitalisering; kommunikation; samarbetsformer;

  Sammanfattning : Inom revision blir automatisering allt mer förekommande. “Revisionsrobotar” tenderar i ettglobalt perspektiv att ta över arbetsuppgifter och tidigare studier belyser att det blir viktigt attmedarbetarna kan tillföra affärsvärde för klienten. LÄS MER

 4. 4. Det verbala våldets ansikte : En kvalitativ intervjustudie om handläggares roller, upplevelser och strategier för att hantera verbalt våld som uppstår vid klientmöten.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Safia Omar; [2018]
  Nyckelord :handläggare; verbalt våld; strategier; offentlig myndighet; gräsrotsbyråkrat; klientrelation; främre och bakre region;

  Sammanfattning : Våld i arbetslivet är idag ett samhällsproblem som inte enbart begränsas till drabbade individer utan berör även övriga samhället. Konsekvenserna av det verbala våldet är skadliga, både på individnivå, och på samhällsnivå. Anställda som utsatts för verbalt våld upplever ofta otrygghet, oro och stress inför arbetet. LÄS MER

 5. 5. Självständighet som styrning: en studie om varför hembesök används inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Amanda Lundkvist; Filip Olin; [2017]
  Nyckelord :diskretion; ekonomiskt bistånd; hembesök; självreglering; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka varför socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i Malmö stad använder hembesök som utredningsmedel. Hembesök, som är ett av flera medel för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd, är ett till synes outforskat område. LÄS MER