Sökning: "klimatanpassningsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet klimatanpassningsarbete.

 1. 1. Municipalities' ability to adapt the existing built environment to the changing climate : A case study of Täby, Vellinge, and Gothenburg

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Katarina Rylander; [2019]
  Nyckelord :Climate change; climate adaptation; built environment; urban planning; legislation; challenges;

  Sammanfattning : One of the most challenging issues within the planning and development process of our cities and societies is the changing climate that already can be seen in several parts of the world. To be able to decrease the cities’ and societies’ vulnerability towards these projections it is important to actively work with climate adaptation. LÄS MER

 2. 2. ”Ibland är det svårt att följa rekommendationerna” : En studie om Vaxholms kommuns klimatanpassningsarbete och juridiska ansvar vid detaljplaneläggning med hänsyn till översvämningsrisker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Paulina Viker; [2019]
  Nyckelord :kommunalplanering; detaljplaneläggning; havsnivåhöjning; klimatanpassningsarbete; försäkringsbolag;

  Sammanfattning : Idag detaljplaneläggs och bebyggs alltmer i kustområden eftersom det är attraktivt att bo intill vatten. Dessa områden riskerar att drabbas hårt av framtida havsnivåhöjning och översvämningar. Skadekostnader för bebyggelse i klimatutsatta områden har ökat den senaste tiden. LÄS MER

 3. 3. Klimatanpassning i den mindre kommunen : En intervjustudie om den mindre kommunens förutsättningar i den kommunala klimatanpassningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Erika Johansson; Julia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Climate adaption; flooding; implementation; less-populous municipalities; Klimatanpassning; översvämning; implementering; mindre kommuner;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att analysera mindre kommuners hinder och möjligheter i det kommunala klimatanpassningsarbetet. Studien belyser även hur kritiska faktorer tar sig form som betydande i klimatanpassningsarbetet enligt aktörerna. LÄS MER

 4. 4. Personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar : Inledande undersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Sanna Hagerud; [2019]
  Nyckelord :Electrical safety; flooding; low voltage distribution; Elsäkerhet; översvämning; lågspänningsanläggningar;

  Sammanfattning : Som en del av Elsäkerhetsverkets klimatanpassningsarbete undersöktes i detta examensarbete vilken kunskap som finns kring personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar, samt huruvida vanligt förekommande elapparater och elcentraler läcker ut ström när de nedsänks i vatten. Informationsinhämtning skedde genom sökning i artikeldatabaser. LÄS MER

 5. 5. Klimatanpassning i Uppsala kommun : En studie om fokusområden, begränsningar och samverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sofia Millbert; [2019]
  Nyckelord :klimatanpassning; fysisk planering; klimatförändringar; Uppsala kommun; Länsstyrelsen Uppsala;

  Sammanfattning : Samhället står inför både samtida och framtida klimatförändringar. Det finns två primära tillvägagångssätt för att möta klimatförändringar. Dels kan man minska utsläppen och dels kan samhället vi lever i anpassas. Klimatanpassning är idag en aktuell fråga för Sveriges kommuner. LÄS MER