Sökning: "klimatmärkning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet klimatmärkning.

 1. 1. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 2. 2. Nudging för att främja beteenden : En undersökning av Högskolerestauranger ABs klimatmärkning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Sjöberg; Saranya Silawiang; [2018]
  Nyckelord :nudging; konsumtionsbeteende; klimatmärkning; det automatiska systemet; det reflekterande systemet; interna stimuli; externa stimuli;

  Sammanfattning : Studien avser undersöka Högskolerestauranger AB:s projekt angående klimatmärkningen som infördes på deras menyer i Uppsala under hösten 2017. Den första delen av studien undersöker hur projektet startade, vad projektet innefattar samt Högskolerestauranger AB:s samarbete med Uppsala Kommun och CarbonCloud. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters inställning till klimatmärktalivsmedel : en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap omklimatmärkningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Katarina Persson; [2012]
  Nyckelord :Klimatmärkning; Livsmedel; Klimatförändring; Svenskt Sigill; KRAV; Carbon footprint;

  Sammanfattning : Klimatförändringarochväxthuseffektenärämnensomdebatterassågottsomdagligenisamhället.Enviktigfrågaidebattenärlivsmedelskonsumtionensbetydelseförklimatförändringarna.Idettaarbetestuderaskonsumenterssynpåtreolikasvenskaklimatmärkningar;SvensktSigill,KRAVochCarbonFootprint. LÄS MER

 4. 4. Konsumentundersökning för miljömärkning - är livsmedelskonsumenterna redo?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Viktor Ardby; Daniel Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :logistik livsmedel miljömärkningar lca klimatmärkning; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Klimatcertifiering av livsmedelsföretag : -  En kvalitativ studie om vad som får företag att anta klimatmärkningen och vad det innebär

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Linnéa Söderholm; Louise Johansson; [2011]
  Nyckelord :klimatmärkning; organisationsutveckling; strategi; mervärde; differentiering; motiv; drivkraft;

  Sammanfattning : This essay is a study of the motives and driving forces affecting how a food producer looks at, and incorporates, an environmental-labeling and its impact on their organization and strategy. Driving forces and motivations is an important part of a business strategy and impacts its content and its expression. LÄS MER