Sökning: "klimatredovisning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet klimatredovisning.

  1. 1. Vägen mot ett klimatpositivt Haninge : Kartläggning av utsläpp och möjligheter till framtida negativa utsläpp

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Dina Babiker; Jessica Ruud; [2022]
    Nyckelord :Bio-CCS; BECCS; carbon inventory; Haninge municipality; Vattenfall; Bio-CCS; BECCS; klimatredovisning; Haninge Kommun; Vattenfall;

    Sammanfattning : För att minska den globala uppvärmningen har en rad olika aktörer satt mål för minskade utsläpp fram till 2050, däribland Haninge kommun. För att kommunen skall minska sina utsläpp bör de först kartlägga sina utsläppskällor för att få en tydlig bild över vart potentiella minskningar kan ske. LÄS MER