Sökning: "klinisk blick"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden klinisk blick.

 1. 1. Grundutbildade sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom ambulanssjukvård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madelen Krång; Linnea Ståhl; [2020]
  Nyckelord :ambulance care; experience; competence; literature review; registered nurse; ambulanssjukvård; erfarenheter; grundutbildad sjuksköterska; kompetens; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta i ambulans kräver ett öppet sinne och en bred klinisk blick samt en förmåga att kunna ta beslut i akuta situationer. Vilket kan vara en utmaning för en grundutbildad sjuksköterska att utföra en patientsäker vård då grundutbildningen inte motsvarar de höga förväntningarna i ambulanssjukvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av triage på akutmottagningen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Soteriou; Johanna Frid; [2020]
  Nyckelord :Emergency department; Experiences; Nurses; Patient safety; Perceptions; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Triage; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund På en akutmottagning råder ett högt patientflöde vilket kräver någon form av turordningssystem. På de flesta akutmottagningar har således triage implementerats för att underlätta denna turordning. Syftet med triage är att bedöma och turordna patienter utefter medicinsk angelägenhetsgrad. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som främjar tidig upptäck av försämrad patient : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Beatrice Andersson; Jenny Sparv; [2020]
  Nyckelord :Försämrad patient; Tidig upptäckt; Omvårdnad; Sjuksköterskans bedömning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Patienter på somatiska vårdavdelningar riskerar att försämras i sitt tillstånd. Forskning har visat att det är av stor vikt att upptäcka försämring i tid då det har betydelse för patientens utgång. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument i palliativ vård.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Andersson; Martin Younan; Camilla Bogren; [2020]
  Nyckelord :Home healthcare; pain; pain assessment; pain assessment instrument; palliative care; Hemsjukvård; palliativ vård; smärta; smärtbedömning; smärtskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett vanligt förekommande symtom i palliativ vård. Distriktssköterskan har en betydelsefull roll i denna vård att utföra adekvata smärtskattningar med validerade instrument för att främja för en god vård. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av smärtskattning och smärtlindring av äldre patienter i palliativ vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lillemor Johansson Larsson; [2020]
  Nyckelord :nursing; palliative care; pain; elderly; omvårdnad; palliativ vård; smärta; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige bedrivs allmän palliativ vård inom alla vårdformer som sjukhus, primärvård, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.  Enligt Socialstyrelsen, 2016 är det viktigt att alltid göra en klinisk bedömning för att minimera risken för obehandlad smärta. LÄS MER