Sökning: "klinisk handledning"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden klinisk handledning.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :handledning; pedagogik; didaktik; klinisk undervisning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av bedömningsinstrumentet : Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :VFU; klinisk slutexamination; bedömningsinstrument; reflekterande handledning; tydlighet; utmaningar; stressmoment;

  Sammanfattning : Landets sjuksköterskestudenter genomgår i slutet av sin utbildning ett slutprov, där både teoretiska och praktiska moment ingår. Tillvägagångsättet för bedömningen av studenten sker med varierande metoder och utifrån olika bedömningsinstrument beroende på vilket lärosäte studenten studerar vid. LÄS MER

 3. 3. Psykoterapeuters upplevelser av egna känslor i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Maria Hanner; [2019]
  Nyckelord :Interviews; Psychotherapists emotions; Psychotherapists experiences; Self-disclosure; Thematic analysis; Intervjustudie; Psykoterapeuters erfarenheter; Psykoterapeuters känslor; Självavslöjande; Tematisk analys;

  Sammanfattning : Inledning: Ett känslomässigt möte kan möjliggöra en terapeutisk förändring. Dock kan själva mötesögonblicket väcka starka känslor hos psykoterapeuten och ställa stora krav på förmågan att hantera det som väcks. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapeuters egna reflektioner kring sekundär traumatisering inom sitt yrke och hur det påverkar dem personligt i livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Sigrid Braa; Elena Öberg; [2019]
  Nyckelord :familjeterapi; systemteori; familjeterapeuter; psykoterapeuter; trauma; sekundär traumatisering; ST; posttraumatisk stressyndrom; PTSD; utbrändhet; copingstrategier; kvalitativ uppsats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuters egna reflektioner kring sekundär traumatisering inom sitt yrke och hur det påverkar dem personligt i livet. Studien är en kvalitativ studie och författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer med ett induktivt angreppssätt. LÄS MER

 5. 5. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av det första året som yrkesverksam : - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jannike Eriksson; Hilda Fromm; [2018]
  Nyckelord :erfarenheter; första året; litteraturöversikt; nyexaminerad sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att legitimerad sjuksköterska förväntas klara av att arbeta utifrån sina specifika kompetenser. Som nyexaminerad sjuksköterska saknas oftast erfarenhet inom ett antal områden vilket kan påverka den nyexaminerade sjuksköterskans arbete negativt. LÄS MER