Sökning: "klinisk lärandemiljö"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden klinisk lärandemiljö.

 1. 1. Sjuksköterskestudenters skattade upplevelser av lärandemiljön före och efter inrättandet av Kompetenscentrum

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Fredborg; Karin Raninen Jansson; [2014]
  Nyckelord :Relationship; clinical learning environment; nursing students; feedback loop; Relation; klinisk lärandemiljö; sjuksköterskestuderande; återkoppling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har allt fler kliniska träningscentra för färdighetsträningetablerats för att möjliggöra en trygg och säker lärandemiljö med simuleringsmöjligheter förstuderande och personal. Klinisk färdighetsträning är en viktig del i sjuksköterskeutbildningenvid Högskolan Dalarna (HDa) där lärandemiljön på Kompetenscentrum (KC) kan bidra till enförbättring av lärandemiljön i den kliniska färdighetsutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters upplevelse av den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter : Fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskestuderande

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ninni Wallfelt; [2012]
  Nyckelord :Klinisk färdighetsträning; Kompetenscenter; sjuksköterskestuderande; sociokulturellt perspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med denna studie var att belysa hur sjuksköterskestudenter upplevde den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter. Metod: Den genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats där två fokusgruppsintervjuer med fem sjuksköterskestuderande i vardera utfördes. Deltagarna var mellan 22 och 30 år. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskestudenters uppfattningar om handledning under verksamhetsförlagd utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Ankarborg; [2010]
  Nyckelord :tutoring; student; nursing; clinical education; handledning; student; omvårdnad; klinisk utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om vilka faktorer som ingår i god handledning under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).Data samlades in via nio intervjuer och tre skriftliga svar, med hjälp av en intervjuguide, från sjuksköterskestudenter i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet i Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Lärande i verksamhetsförlagd utbildning : Sjuksköterskors upplevelser av lärande under Specialistutbildning inom Anestesisjukvård

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner

  Författare :Kerstin Bucht; [2008]
  Nyckelord :Clinical education; student experiences; nurse anesthesia; learning environment; professional socialization; socio-cultural perspective.; Klinisk utbildning; studenters upplevelser; anestesisjuksköterska; lärandemiljö; yrkesmässig socialisering; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få kunskap om hur sjuksköterskor under specialistutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård upplever förväntningar, möjligheter och hinder för lärande under deras verksamhetsförlagda utbildning. I bakgrunden finns beskrivet specialistutbildningens uppläggning och mål. LÄS MER

 5. 5. Faktorer av betydelse för implementering av evidensbaserad omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mia Björkman Larnefeldt; Barbro Danielsson; [2007]
  Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; forskning; implementering; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera och kartlägga faktorer av betydelse vid implementering av evidensbaserad omvårdnad. Metod, studiens design var en litteraturstudie vilken omfattade av 15 vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2005 och 2007. LÄS MER