Sökning: "klinisk slutexamination"

Hittade 1 uppsats innehållade orden klinisk slutexamination.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av bedömningsinstrumentet : Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Sofia Zetterlund; [2019]
    Nyckelord :VFU; klinisk slutexamination; bedömningsinstrument; reflekterande handledning; tydlighet; utmaningar; stressmoment;

    Sammanfattning : Landets sjuksköterskestudenter genomgår i slutet av sin utbildning ett slutprov, där både teoretiska och praktiska moment ingår. Tillvägagångsättet för bedömningen av studenten sker med varierande metoder och utifrån olika bedömningsinstrument beroende på vilket lärosäte studenten studerar vid. LÄS MER