Sökning: "kliniska implikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden kliniska implikationer.

 1. 1. Vad kroppsbaserad behandling vid PTSD kan innebära, och möjliga lärdomar för psykologer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Bastås; [2019-07-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Upptäckter i neurovetenskaplig forskning ger vetenskaplig underbyggnad till kroppsinriktade interventioner för PTSD. Eftersom psykologprogrammet i stort saknar utbildning om hur kroppen kan användas i behandling av PTSD syftar denna intervjustudie att undersöka hur fysioterapeuter inom fältet psykiatrisk fysioterapi arbetar och tänker kring sin behandling av PTSD, med särskilt fokus på vad psykologer kan lära sig av detta. LÄS MER

 2. 2. ”Meditation är inte bara en dans på rosor” Oväntade, utmanande och svåra upplevelser kopplade till meditation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andreas Frank; [2019-03-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en större förståelse för hur icke-religiösa utövare av mindfulness-relaterad meditation beskriver oväntade, utmanande och svåra meditationsupplevelser. Sju semistruktureradeintervjuer genomfördes och analyserades med induktiv tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors kunskaper om demenssjukdom och arbetssätt i att lindra beteendemässiga och  psykiska symtom vid demens : En kvantitativt undersökande studie bland sjuksköterskor som arbetar vid postoperativa vårdavdelningar i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Patrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :knowledge; nurses’; musculoskeletal injuries; Alzheimer’s Disease; BPSD; kunskap; sjuksköterskor; muskuloskeletala skador; Alzheimers sjukdom; BPSD;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med demenssjukdom har stor risk att utveckla beteendemässiga och psykiska symtom efter kirurgi vilket ställer höga krav på omvårdnadsarbetet i det postoperativa förloppet. Aktuell forskning som undersöker sjuksköterskor som har hand om denna patientgrupp i det postoperativa förloppet är begränsad och med anledning med detta ansågs det värdefullt att genomföra en studie som undersöker detta fenomen närmare. LÄS MER

 4. 4. Metoder för att motverka hypotermi vid öppen bukkirurgi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Malmlind; Anna Cecilia Karin Cronholm; [2019]
  Nyckelord :hypotermi; uppvärmningsmetoder; prevention; öppen bukkirurgi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Patienter som genomgår öppen bukkirurgi har en ökad risk för att drabbas av hypotermi på grund av att en stor kroppsyta exponeras och utsätts för kyla. Hypotermi påverkar kroppens fysiologi på flera nivåer; koagulationen, immunsystemet och farmakodynamiken och farmakokinetiken blir påverkad. LÄS MER

 5. 5. Hot och våld inom psykiatrisk slutenvård : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Victor Bryngnäs; Åsa Ydresjö; [2019]
  Nyckelord :hot och våld; psykiatrisk vård; vårdpersonal; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : För en patient som vårdas inom sluten psykiatrisk vård innebär det en stor påverkan på integriteten. Detta intrång kan resultera i att konflikt mellan patient och vårdare uppstår, och i sin tur att våld eller hot uppstår. Det saknas konsensus kring vad definitionen av våld är och verbala hot ses ibland som del av vardagen. LÄS MER