Sökning: "kliniskt resonemang"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kliniskt resonemang.

 1. 1. Fysioterapeuters kliniska resonerande vid val av behandling för patienter med långvarig smärta inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Flemström; Elin Ellström; [2023]
  Nyckelord :chronic pain; clinical reasoning; treatment; physiotherapist;

  Sammanfattning : Bakgrund:Långvarig smärta definieras som smärta som kvarstår i över 3 månader. Det är vanligt förekommande i befolkningen och många söker vård för sina problem. Smärta är ett komplext begrepp som har inverkan på många olika faktorer hos individen men även en inverkan på samhället och dess resurser. LÄS MER

 2. 2. Utredning och målformulering : En intervjustudie om arbetsterapeuters arbete på strokeenheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Anna Strömgren; Maria Vibrandt Johansson; [2023]
  Nyckelord :Observation; occupational therapy; occupational performance; Transactional Model of Occupation.; Aktivitetsutförande; arbetsterapi; observation; Transactional Model of Occupation.;

  Sammanfattning : Inledning och Bakgrund: Vid arbete tillsammans med personer som drabbats av stroke är det vanligt att arbetsterapeuter använder sig av både funktionsbedömningar och av aktivitetsbaserade bedömningar. Flera studier belyser vikten av att sätta mål tillsammans med patienten, men det finns faktorer som hindrar eller möjliggör att målformulering utförs. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskans resonemang under kliniska beslut

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sunna Kuoljok; Emelie Hjärtmyr; [2023]
  Nyckelord :erfarenhet; intensivvård; intuition; kliniskt beslutsfattande; klinisk kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor fattar kliniska beslut i syfte att främja patientens hälsa och förebygga komplikationer utifrån patientens behov. Beslutsfattandet är en komplex process. Teoretiska och praktiska kunskaper tillsammans med att analysera, planera och utvärdera är grunden för kliniskt beslutsfattande. LÄS MER

 4. 4. Motorik som mål eller medel? : Fysioterapeuters uppfattningar av motorikens betydelse i det kliniska resonemanget i tidig strokerehabilitering.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Annika Rossing; Daniel Hultman Araya; Kristin Zetterlund; [2022]
  Nyckelord :stroke; motorik; kliniskt resonemang; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kliniska approachen för neurologisk rehabilitering har utvecklats i interaktion med vetenskapliga teorier för motorik. Det kliniska resonemanget sker medvetet och omedvetet när fysioterapeuten väger risker och fördelar, tar patientens preferenser i beaktande och beslutar om en arbetsdiagnos och hanteringsplan. LÄS MER

 5. 5. The clinical reasoning among master students specializing in Orthopedic Manual Therapy

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Vedin; [2021]
  Nyckelord :Clinical reasoning; manual therapy; master student; physiotherapy; qualitative research;

  Sammanfattning : The International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) describes Orthopedic Manual Therapy (OMT) as a specialist field in physiotherapy for the treatment of neuromusculoskeletal conditions based on clinical reasoning. The aim of this study was to explore how students in a OMT physiotherapy master programme describe their clinical reasoning. LÄS MER