Sökning: "knock out-regeln"

Hittade 1 uppsats innehållade orden knock out-regeln.

  1. 1. Avtalad oenighet : Att komma tillrätta med kolliderande standardavtal

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Erik Molinder; [2018]
    Nyckelord :Kolliderande standardavtal; motstridiga villkor; tolkning; avtalstolkning; avtalsslut; ingående av avtal; anbud; accept; inkorporering av standardvillkor; partsavsikt; standardavtal; standardvillkor; generalklausulen; first shot; last shot; performance-regeln; knock out-regeln;

    Sammanfattning : .... LÄS MER