Sökning: "know how värdering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden know how värdering.

 1. 1. Rörlig infografik : Ett sätt att sticka ut i flödet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Tuva Bernwall; Julia Jäderberg; [2020]
  Nyckelord :rörligt; rörlig infografik; infografik; informationsdesign; ideella organisationer; sociala medier; motion graphics; infographic; information design;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur ideella organisationer kan använda sig av rörlig infografik i sin marknadsföring på sociala medier för att väcka uppmärksamhet och intresse kring sitt arbete. Studien har gjorts i samarbete med den ideella organisationen Hand in Hand och praktiska exemplen har utformats baserat på Hand in Hands verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Hur skiljer sig arbetet med Due Diligence mellan olika tjänsteleverantörer?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Christoffer Horvath; Nicole Diko; [2018]
  Nyckelord :Due Diligence; Improvement Project; Change Management; Communication; Customer Satisfaction; Quality Work; Quality Assurance; Quality Development;

  Sammanfattning : IT Due diligence är en bred term som innefattar granskning, rättvis värdering och undersökning av ett företag eller en del av ett företag. Det finns inga generella riktlinjer för hur processen ska gå till och det finns också olika faktorer som bidrar till huruvida genomförandet blir lyckat eller ej. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar företags frivilliga informationsdelning : En studie av årsredovisningar hos svenska företag noterade på Nordic Large Cap

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ozman Osmanov; Casimir Yildiz; [2018]
  Nyckelord :Frivillig information; informationsdelning; storlek; lönsamhet; skuldsättningsgrad; ägarstruktur; differentierad rösträtt; informationsgivning; insider-outsidersystem; principal-agentteori; signaleringsteori;

  Sammanfattning : The demand for corporate information sharing and increased transparency in financial reporting is something that has grown lately. Due to the growing demand, the voluntary disclosure field has become very interesting to study. LÄS MER

 4. 4. ME/CFS - livskvalitet, aktivitetskompetens och värdering av aktivitet : En enkätstudie om myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Sascha Carlsson; Charlotte Bernung; [2018]
  Nyckelord :Ansträngningsutlöst utmattning; arbetsterapi; Min Mening; SF-36; vardagsaktivitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: ME/CFS påverkar i hög grad aktivitetsförmågan, med många olika kroppsliga symptom. Även små ansträngningar kan ge kraftig försämring. För fungerande vardag krävs planering och prioritering av aktiviteter, vilket förutsätter att den drabbade vet vilken ansträngning som åtgår och vad som är viktigast. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på goodwill : En studie om användningen av teoretiska begrepp i praktiken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Therese Larsson; Louise Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Goodwill; top-down; bottom-up; perspective; Goodwill; top-down; bottom-up; perspektiv;

  Sammanfattning : Det finns två typer av goodwill, den första typen är internt upparbetad goodwill och den andra typen är goodwill som uppkommer vid förvärv av företag. Fokus i denna uppsats kommer att ligga på den förvärvade goodwill, som kan upplevas som en svart låda då det kan vara oklart vad posten faktiskt består av. LÄS MER