Sökning: "knowledge retention"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden knowledge retention.

 1. 1. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Employer Branding - Medarbetares upplevelser av vad som krävs i en organisation för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Evelina Henriksson; Gabriella Wahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; internal employer branding; external employer branding; attraktionskraft; motivation; gemenskap; training of worklife; development; progress; education; knowledge och employee retention; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad har blivit allt mer rörlig och individer har fler möjligheter gällande valet av arbetsplats än vad de under tidigare decennier haft. Humankapitalet har även kommit att ses som en allt mer betydande faktor för organisationers konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Increase long-term retention by adding social features in mobile multiplayer games

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jenny Kinert; [2019]
  Nyckelord :Long-term retention; Mobile games; Game design; Clan participation; Social games; Multiplayer games;

  Sammanfattning : This paper investigates if the social aspects of playing with friends and participate in clans can increase long-term retention for mobile games. Specifically for the game Edge of Combat developed by the company Level Eight. To gain knowledge about how the players and industry perceive these features, a background study was conducted. LÄS MER

 4. 4. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER

 5. 5. Kompetensförsörjning: tillverkningsindustrins stora utmaning : Hur företag arbetar för att behålla och tillvarata kompetens vid ett omställningsarbete

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johanna Palmgren Söderström; Daniella Berge; [2019]
  Nyckelord :knowledge retention; downsizing; employee exit; HRM; omställningsarbete; kompetensförsörjning; strategi; behålla kompetens; tillvarata kompetens; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker hur industriföretag arbetar med att behålla och tillvarata kompetens vid omställningsarbeten. Studien utgår från en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod, där dokument och 16 intervjuer utgör studiens empiri. LÄS MER