Sökning: "kodväxling"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet kodväxling.

 1. 1. Flerspråkighet : Pedagogers arbetssätt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bleditte Klason; Hanna Fendell; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kommunikationsverktygen; kodväxling;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Inledning: Att möta flerspråkiga barn på förskolorna har blivit vanligare idag än var det var för tio år sedan. Enligt Skolverket (2020) växer en fjärdedel av alla barn i Sverige i åldrarna noll till fem år upp med minst en förälder som har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet och den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Lantto; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; transspråkande; kodväxling;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie är att finna ett kunskapsunderlag för vikten av att alla lärare utvecklar sin ämnesundervisning genom att systematiskt arbeta med att integrera språk- och ämnesundervisning för flerspråkiga elever, d.v.s. att arbeta med språkinriktad undervisning. LÄS MER

 3. 3. Strategier & verktyg för flerspråkiga matematikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anna Nilser; Cansu Elhüseyni; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; grundskola; matematik; matematikundervisning; strategier; verktyg;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har haft som syfte att utifrån befintlig forskning redogöra för olika strategier och verktyg som lärare använder sig av för att bidra till flerspråkiga eleverskunskapsutveckling inom matematik. Att kommunicera matematik är både brett och komplext men framför allt centralt i matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning med fokus på geografi i det flerspråkiga klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ahmad Alonaizan; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; geografiämnet; geografiundervisning; språkutveckling; kunskapsutveckling; förstaspråket; andraspråket; arbetssätt; begrepp; lärande; skola; klassrum; lärare.;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie Språk- och kunskapsutvecklande undervisning med fokus på geografi i det flerspråkiga klassrummet är att undersöka om vilka faktorer som kan påverka arbetssätten i klassrummet av ökningen av flerspråkiga elever. Hur flerspråkiga elever ska kunna inkluderas på det mest effektiva sättet, men även hur lärarna ska kunna utveckla ett lärande som utvecklar flerspråkiga elever på bästa sätt, med fokus på elever som studerar geografi i årskurs 7 - 9. LÄS MER

 5. 5. Kodväxling i förskolan : En kvalitativ studie om fyra pedagogers förhållningssätt till kodväxling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Backe; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv; kodväxling och translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om vilket förhållningssätt pedagoger i förskolan har till det språkutvecklande verktyget kodväxling. Det är en kvalitativ studie som innebär att intervjuer har genomförts med fyrapedagoger som arbetar på en mångkulturell förskola. LÄS MER