Sökning: "kodväxling"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet kodväxling.

 1. 1. LEDARSKAP I ÄLSKADE BARN En kvalitativ studie om hur cirkelledare upplever sitt ledarskap i hanterandet av föräldrastödsmaterialet Älskade Barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria von Wachenfeldt; [2020-01-07]
  Nyckelord :Föräldrastöd; Ledarskap; Älskade Barn; Migration;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur cirkelledarna upplever sitt ledarskap ochhanterar frågorna föräldrastödsmaterialet Älskade Barn berör i mötet med föräldrarna.Teori: Min forskningsansats har varit abduktiv. Teoretiska verktyg för min analys ärBronfenbrenners bioekologiska modell som beskriver utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Att tillgängliggöra ett ämnesspråk inom NO- och teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Haglund; Sofia Halfvarson; [2020]
  Nyckelord :grundskola; inkludering; naturorientering; tillgängliggöra; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt utgår från frågeställningen "kan undervisning främja inkludering av alla elever genom att tillgängliggöra språket i det naturvetenskapliga klassrummet och hur?". Sökprocessen bestod av två delar. Den första delen utgjordes av identifiering av lämpliga sökord samt utveckling av en sökteknik. LÄS MER

 3. 3. " Mamma pratar ett språk, pappa pratar ett språk...och så har vi svenska här " : En kvalitativ studie om hur förskolepedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Svitlana Abuhassira; Nur Mihoh; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; flerspråkighet; scaffolding; sociokulturellt perspektiv; modersmål;

  Sammanfattning : Olika lärmiljöer, arbetssätt och metoder kan påverka barns språkutveckling. I denna studie undersöktes hur tre förskolor arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Språklig kommunikation i klassrummet : en undersökning om hur SFI-lärare ser på och använder flera språk än svenska i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Eriksson; [2020]
  Nyckelord :SFI; translanguaging; transspråkande; flerspråkighet; muntlig kommunikation i klassrummet; kodväxling; modersmålsundervisning; attityder till transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vad fem SFI-lärare har för attityder till användandet av flerspråkighet i undervisningen samt hur de använder sig av flerspråkighet i undervisningen. Ett begrepp som präglar studien är transspråkande, vilket innebär att flerspråkighet ses som en resurs i andraspråksinlärningen. LÄS MER

 5. 5. Translanguaging- ursprung och användning : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Van Der Putten; Olivia Arvén; Jonna Bergman; [2020]
  Nyckelord :translanguaging; cross languaging; multilingual students; code-switching; Translanguaging; transspråkande; korsspråkande; flerspråkiga elever och kodväxling;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie har begreppet translanguaging undersökts. Translanguaging i skolan innebär i korthet att ge flerspråkiga elever möjlighet att använda alla sina språk som resurs i lärandet. Studiens syfte är att undersöka vilka teorier begreppet bygger på och i vilken eller vilka kontexter det har använts. LÄS MER