Sökning: "kodväxling"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet kodväxling.

 1. 1. Språk och identitet : Fyra andraspråkstalares beskrivningar av sina flerspråkiga identiteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Matina Kirlappos; [2024]
  Nyckelord :flerspråkighet; identitet; kodväxling; tillhörighet; makt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete beskrivs flerspråkighet och identitet mer ingående. Avgränsningen faller på flerspråkighetens inverkan på identitet, vilket innebär att fokus ligger på en studie på individnivå. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar om språkutveckling hos tvåspråkiga barn på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Hartwich; Magdalena Sulzycki; [2024]
  Nyckelord :inkludering; kodväxling; kommunikation; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att öka förståelse och kunskap om förskollärares uppfattningar om språkutveckling hos tvåspråkiga barn på förskolan samt vilka utmaningar och möjligheter som förskollärarna möter i sin undervisning bland tvåspråkiga barn. Bakgrunden ger en översikt om tvåspråkighet, språkutveckling och kommunikation i förskolan utifrån kurslitteratur. LÄS MER

 3. 3. Engelskans plats i klassrummet : Fokus på lärares kommunikation i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Kristoffersson; Felicia Haag; [2023]
  Nyckelord :code-switching; Språkundervisning; årskurs 4–6; kodväxling; flerspråkighet; andraspråksinlärning; engelska; klassrumsobservation; förstaspråk; målspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilken plats språken svenska och engelska har i klassrummen hos lärare i årskurs 4–6. Studien är genomförd via klassrumsobservationer, på två svenska skolor som har elever med olika kulturella bakgrunder, det vill säga olika förstaspråk. LÄS MER

 4. 4. Sä oot värstä playern : En analys av flerspråkiga praktiker och translanguaging i SVT-serien Brus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Nea Nieminen; [2023]
  Nyckelord :Sociolingvistik; translanguaging; ackommodation; språklig repertoar; kodväxling; flerspråkighet; finska; svenska; engelska;

  Sammanfattning : Minoritetsgrupper i Sverige har en särställning, där språklig representation är en rättighet som den svenska offentligheten har ansvar att upprätthålla. Sverige har utvecklats till att bli ett flerspråkigt land under flera årtionden. LÄS MER

 5. 5. Det strategiska valet mellan latent och manifest språkväxling i Ann-Helén Laestadius verk : En jämförande analys av flerspråkiga inslag från de finsk-ugriska minoritetsspråken i två romaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Katarina Serafia Lindve; [2023]
  Nyckelord :litterär flerspråkighet; språkväxling; kodväxling; Ann-Helén Laestadius; samiska; meänkieli; finska; minoritetsspråk; revitalisering; Tornedalen;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks inslag av litterär språkväxling. Syftet är att vidare analysera språkväxlingens form samt litterära funktioner i två romaner av Ann-Helén Laestadius som båda innehåller inslag av de finsk-ugriska minoritetsspråken. LÄS MER