Sökning: "kodväxling"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet kodväxling.

 1. 1. Användningen av svenska i det engelskspråkiga klassrummet : Fem lärares syn på translanguaging och kodväxling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emelie Melin; Elisabet Holmer; [2021]
  Nyckelord :Andraspråksundervisning; muntlig engelska; kodväxling; translanguaging; svensk skola; lärarens undervisningsspråk; grundskolans mellanår;

  Sammanfattning : Efter nyligen utförd lärarutbildning bör nyexaminerade lärare vara bekanta med nyare forskning som är relevant inom utbildningsvärlden. Redan verksamma lärare som genomgått utbildning för en längre tid sedan, kanske inte kan förväntas ha samma uppdaterade syn på vad forskningen anser vara den mest gynnsamma undervisningspraktiken. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum : en studie om vilka utmaningar pedagoger kan möta i ett flerspråkigt matematikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Andersson; Matilda Nyberg Dalquist; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematik; kodväxling; scaffolding; diskurser; språknormer;

  Sammanfattning : I Sverige idag talas det mer än 150 olika språk. Flerspråkigheten medför nya utmaningar och nyvunna insikter. Vi har därför valt att fördjupa oss i den språkliga kommunikationen i det matematiska klassrummet. Syftet med studien är att identifiera utmaningar som kan uppstå vid mötet av andraspråkselever i matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Engelsk konversation i klassrumsmiljö : hinder och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Selfors; Linda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :målspråk; engelska; kodväxling;

  Sammanfattning : Den muntliga aspekten inom ämnet engelska har under lång tid diskuterats och granskats, i många fall framkommer att det bland annat är lärarens skicklighet och trygghet som påverkar elevers lärande. Lärarens aktiva deltagande och engagemang visar sig också ha stor betydelse. LÄS MER

 4. 4. Språkval i engelskundervisningen : En studie om lärarnas språkval i engelskundervisning i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cissi Halimi; Irena Jovanovic; [2021]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; målspråksanvändning; engelskundervisning; engelsklärare; undervisningsspråk; kodväxling; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur lärares språkanvändning ser ut i engelskundervisningen i årskurs 3, i Sverige. Studien bygger på tre forskningsfrågor: hur mycket tre lärare i årskurs 3 kommunicerar på engelska i sin engelskundervisning, vilka strategier och arbetssätt de använder i engelskundervisningen, samt vilka möjligheter och hinder lärarna upplever med att enbart använda det engelska språket i sin engelskundervisning. LÄS MER

 5. 5. "Är vi blattar eller svenskar?" : En analys av identitetsskapande i svensk hiphop och noveller samt användandet av dessa i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Lorentz Janestam; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråks litteraturundervisning; hiphop; varierade texttyper; kodväxling; identitet; etnicitet; utanförskap; elevers erfarenheter i undervisningen.;

  Sammanfattning : Många elever med utomsvensk bakgrund känner idag att deras erfarenheter inte får tillräckligt stor uppmärksamhet i skolans undervisning. Många av dessa elever läser svenska som andraspråk, vilket gör att detta är relevant att reflektera över som lärare i svenska som andraspråk. LÄS MER