Sökning: "kognitiv förmåga och aerob träning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kognitiv förmåga och aerob träning.

  1. 1. Aerob träning och akut effekt på koncentrationsförmåga : En kvantitativ studie på 14 gymnasieklasser

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Magnus Persson; [2017]
    Nyckelord :Aerob träning; koncentrationsförmåga; kognitiv förmåga och aerob träning; akuta aeroba effekter; kognitva teste; fysisk aktivitet; TMT-test;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka hur stor akut effekt aerob träning har på gymnasielevers kognitiva förmåga med inriktning mot koncentrationsförmåga. Frågeställningen som behandlas specifikt i denna studie lyder; finns det en signifikant akut effekt på gymnasieelevers koncentrations-förmåga mätt genom ett standardiserat kognitivt test trial making test (TMT A och B), fem minuter efter avslutat aerobt träningspass bestående av hinderbana/hopprepsprogram? Metod En experimentell kvantitativ studie utfördes genom användande av ett standardiserat kognitivt test i anslutning till genomförande av ett aerobt träningspass. LÄS MER